14 min

۸. کریم امیری فیروزکوهی پرسه

    • Arts

امیری فیروزکوهی از معتقدان و دوستداران شعر صائب تبریزی بود اما در قالب‌های دیگر غیر از غزل هم استاد بود. در شعر او شکوه از زندگی و گلایه از روزگار بسیار است و از ناپایداری زمانه، از ناکامی های فردی و رنج و دردهای شاعرانه برای خواننده می‌گوید.

امیری فیروزکوهی از معتقدان و دوستداران شعر صائب تبریزی بود اما در قالب‌های دیگر غیر از غزل هم استاد بود. در شعر او شکوه از زندگی و گلایه از روزگار بسیار است و از ناپایداری زمانه، از ناکامی های فردی و رنج و دردهای شاعرانه برای خواننده می‌گوید.

14 min

Top Podcasts In Arts