14 min

בקרב מחניך (1) | מצוות קדושת המחנ‪ה‬ עשר דקות של עיון | נושאים כלליים

    • Judaism

בהסכת החדש 'בקרב מחניך' נעסוק בסוגיות שונות הנוגעות למחנה המלחמה ולזמן המלחמה, בתורה בכלל ובתקופתנו בפרט.
בפרקים הראשונים נעיין בפרשיית כי תצא מחנה על אויביך שבספר דברים, בה נאמרו כמה ציווים מיוחדים לאנשי מחנה המלחמה, שיסודם בשמירה על קדושת המחנה.

ההסכת 'בקרב מחניך' מוקדש לזכרו של הרב נערן אשחר הי''ד, שנפל במלחמת 'חרבות ברזל' בגזרה הצפונית.

בהסכת החדש 'בקרב מחניך' נעסוק בסוגיות שונות הנוגעות למחנה המלחמה ולזמן המלחמה, בתורה בכלל ובתקופתנו בפרט.
בפרקים הראשונים נעיין בפרשיית כי תצא מחנה על אויביך שבספר דברים, בה נאמרו כמה ציווים מיוחדים לאנשי מחנה המלחמה, שיסודם בשמירה על קדושת המחנה.

ההסכת 'בקרב מחניך' מוקדש לזכרו של הרב נערן אשחר הי''ד, שנפל במלחמת 'חרבות ברזל' בגזרה הצפונית.

14 min