21 min

דליה הוכברג מנכ"לית מרכז המרצים לישרא‪ל‬ שימו לב: כל תכני הרשת

    • Comedy Interviews

שיחה עם דליה הוכברג מנכלית מרכז המרצים לישראל על התאווה לידע והנחלתו לקהלים מגוונים.
כיצד נראים אחורי הקלעים של עולם הרצאות התוכן? איזה תהליך מרצה צריך לעבור?
כיצד נראה עולם ההרצאות בזמן ימי הקורונה? ואיך הכל התחיל כאשר דליה הוכברג הפכה את הקערה בשיחת שימוע?

אתר מרכז המרצים לישראל

שיחה עם דליה הוכברג מנכלית מרכז המרצים לישראל על התאווה לידע והנחלתו לקהלים מגוונים.
כיצד נראים אחורי הקלעים של עולם הרצאות התוכן? איזה תהליך מרצה צריך לעבור?
כיצד נראה עולם ההרצאות בזמן ימי הקורונה? ואיך הכל התחיל כאשר דליה הוכברג הפכה את הקערה בשיחת שימוע?

אתר מרכז המרצים לישראל

21 min