40 min

פרק 18 - נפט, בנזן ועש‪ן‬ הגורם האנושי

    • Non-Profit

מה הקשר בין המנדט הבריטי לבין התעשייה הפטרוכימית במפרץ חיפה?

האם תושבי חיפה והקריות סובלים מתחלואה עודפת?

והאם זה קשור למפעלים הרבים במפרץ?

האם חל שינוי בעשר השנים האחרונות ביחס של המדינה לתעשייה במפרץ חיפה?

מה הקשר בין המנדט הבריטי לבין התעשייה הפטרוכימית במפרץ חיפה?

האם תושבי חיפה והקריות סובלים מתחלואה עודפת?

והאם זה קשור למפעלים הרבים במפרץ?

האם חל שינוי בעשר השנים האחרונות ביחס של המדינה לתעשייה במפרץ חיפה?

40 min