40 min

מה לעשות שאיבדנו את האמון באנשים ובעצמנ‪ו‬ סליחה יומיומית

    • Alternative Health

איך מתגברים על משבר אמון ומה לעשות שאיבדנו את האמון באנשים ובעצמנו ואיך אפשר להתחיל לצעוד צעדים ראשונים כדי לחזק את הביטחון והאמון

איך מתגברים על משבר אמון ומה לעשות שאיבדנו את האמון באנשים ובעצמנו ואיך אפשר להתחיל לצעוד צעדים ראשונים כדי לחזק את הביטחון והאמון

40 min