11 episodes

สามารถดาวน์โหลดสื่อการสอนประเภทสื่อปฏิสัมพันธ์ (interactive) ทุกตอนได้ที่ http://www.scicoursewarechula.com

อะตอมและตารางธาตุ Chulalongkorn University

  • Science

สามารถดาวน์โหลดสื่อการสอนประเภทสื่อปฏิสัมพันธ์ (interactive) ทุกตอนได้ที่ http://www.scicoursewarechula.com

  • video
  ตารางธาตุในปัจจุบัน

  ตารางธาตุในปัจจุบัน

  สามารถดาวน์โหลด สื่อปฏิสัมพันธ์ (interactive) ฉบับเต็มได้ที่เว็ปไซต์ http://www.scicoursewarechula.com/watch.php?id=7#

  • 16 min
  • video
  วิวัฒนาการของการสร้างตารางธาตุ

  วิวัฒนาการของการสร้างตารางธาตุ

  สามารถดาวน์โหลดสื่อปฏิสัมพันธ์ (interactive) ฉบับเต็มได้ที่ http://www.scicoursewarechula.com/watch.php?id=163

  • 11 min
  • video
  แบบจำลองและวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม 1

  แบบจำลองและวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม 1

  • 22 min
  • video
  แบบจำลองและวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม 2

  แบบจำลองและวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม 2

  • 17 min
  • video
  ขนาดอะตอมในรัศมีไอออน

  ขนาดอะตอมในรัศมีไอออน

  • 11 min
  • video
  การจัดอิเล็กตรอนในอะตอม

  การจัดอิเล็กตรอนในอะตอม

  • 22 min

Top Podcasts In Science

Listeners Also Subscribed To

More by Chulalongkorn University