126 episodes

❀An online Mandarin Teacher from Taiwan, I'd like to share the Chinese Classical Literature with my voice -Taiwan accent- to the world.
❀一名線上中文老師;用台灣腔讀(读)中國古代文學(学) 讓更多人聽(听)、看到台灣

Podcast series [EN/简体/繁體]:
1.Three Character Classic 三字經(39 EP)⁣
2.Seletic Confucius Analects 論語 (68 EP)
3.Dao de jing 道德經 : 81EP (Start from Oct.8)


↓↓More ME↓↓
⁣✨IG ➡️ https://www.instagram.com/voice.mq/ ⁣⁣
⁣✨Book online class ➡️ http://voicemandarin.mystrikingly.com/ [線上學中文]
✨Buy me a cup of coffee☕ ➡️ https://pay.firstory.me/user/taiwanaccent ⁣ [贊助]
If you'd like to encourage the effort I made, please support this channel via the link below and come to IG leave the feedback, Your kindness will be appreciated.
如果您想認同我的理念和付出,歡迎經上方贊助或來信,謝謝

Powered by Firstory Hosting

Taiwan Accent - Chinese Classical Literature▪台灣腔 中國古典文學 ▪ 台湾腔 中国古典文学 Elaine▪ Atypical Mandarin Teacher▪非典型中文老師

  • Language Learning

❀An online Mandarin Teacher from Taiwan, I'd like to share the Chinese Classical Literature with my voice -Taiwan accent- to the world.
❀一名線上中文老師;用台灣腔讀(读)中國古代文學(学) 讓更多人聽(听)、看到台灣

Podcast series [EN/简体/繁體]:
1.Three Character Classic 三字經(39 EP)⁣
2.Seletic Confucius Analects 論語 (68 EP)
3.Dao de jing 道德經 : 81EP (Start from Oct.8)


↓↓More ME↓↓
⁣✨IG ➡️ https://www.instagram.com/voice.mq/ ⁣⁣
⁣✨Book online class ➡️ http://voicemandarin.mystrikingly.com/ [線上學中文]
✨Buy me a cup of coffee☕ ➡️ https://pay.firstory.me/user/taiwanaccent ⁣ [贊助]
If you'd like to encourage the effort I made, please support this channel via the link below and come to IG leave the feedback, Your kindness will be appreciated.
如果您想認同我的理念和付出,歡迎經上方贊助或來信,謝謝

Powered by Firstory Hosting

  14 視之不見 shì zhī bújiàn | 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

  14 視之不見 shì zhī bújiàn | 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

  道紀章第十四
  視之不見,名曰夷;聽之不聞,名曰希;搏之不得,名曰微。此三者不可致詰,故混而為一。其上不 皦,其下不 昧。繩繩不可名,復歸於無物。是謂無狀之狀,無物之象,是謂惚恍。迎之不見其首,隨之不見其後。執古之道,以御今之有。能知古始,是謂道紀。

  第 十 四 章
  视 之 不 见 , 名 曰 夷 ﹔
  听 之 不 闻 , 名 曰 希 ﹔
  搏 之 不 得 , 名 曰 微 。
  此 三 者 不 可 致 诘 , 故 混 而 为 一 。
  其 上 不 皦 , 其 下 不 昧 。
  绳 绳 兮 不 可 名 , 复 归 于 物 。
  是 谓 无 状 之 状 , 无 物 之 象 , 是 谓 惚 恍 。
  迎 之 不 见 其 首 , 随 之 不 见 其 后 。
  执 古 之 道 , 以 御 今 之 有 。
  能 知 古 始 , 是 谓 道 纪 。

  Dì shísì zhāng shì zhī bùjiàn, míng yuē yí﹔ tīng zhī bù wén, míng yuē xī﹔ bó zhī bùdé, míng yuē wēi. Cǐ sān zhě bùkě zhì jí, gù hùn ér wéi yī. Qí shàng bù jiǎo, qí xià bù mèi. Shéng shéng xī bùkě míng, fùguī yú wù. Shì wèi wú zhuàng zhī zhuàng, wúwù zhī xiàng, shì wèi hū huǎng. Yíng zhī bùjiàn qí shǒu, suí zhī bùjiàn qí hòu. Zhí gǔ zhī dào, yǐ yù jīn zhī yǒu. Néng zhī gǔ shǐ, shì wèi dào jì.


  14. Mystery
  Looked at but cannot be seen - it is beneath form;
  Listened to but cannot be heard - it is beneath sound;
  Held but cannot be touched - it is beneath feeling;
  These depthless things evade definition,
  And blend into a single mystery.

  In its rising there is no light,
  In its falling there is no darkness,
  A continuous thread beyond description,
  Lining what cannot occur;
  Its form formless,
  Its image nothing,
  Its name silence;
  Follow it, it has no back,
  Meet it, it has no face.

  Attend the present to deal with the past;
  Thus you grasp the continuity of the Way,
  Which is its essence.

  看见而不晓得,叫做"夷";听到而不明白,叫做"希";摸索而不可得,叫做 "微"。"夷希微"三者,不可思议,难究其竟,所以它们混而为一。在他之上不再有光明,在他之下不再有黑暗。难以言说的无限延绵啊,又复归于空虚无物。他是没有状态的状态,没有形象的形象,叫做恍惚。迎面看不见他的先头,追踪抓不着他的尾迹。
  秉持上古之道,可以把握当今万有,知道其由来始末,这便是大道的要领了。

  看見而不曉得,叫做"夷";聽到而不明白,叫做"希";摸索而不可得,叫做 "微"。"夷希微"三者,不可思議,難究其竟,所以它們混而為一。在他之上不再有光明,在他之下不再有黑暗。難以言說的無限延綿啊,又復歸於空虛無物。他是沒有狀態的狀態,沒有形象的形象,叫做恍惚。迎面看不見他的先頭,追蹤抓不著他的尾跡。
  秉持上古之道,可以把握當今萬有,知道其由來始末,這便是大道的要領了。

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Welcome to leave a message, thought, suggestion, feedback to me.
  如果你对内容有任何问题,想法,建议,都可以留言给我
  https://open.firstory.me/story/ck9v7bjsoqivi0873td4ux1gc?m=comment

  It would be a big help if you kindly support my channel with a cup of coffee
  欢迎买杯咖杯赞助我的频道,你的小小支持是我的大大帮助
  ☕ https://pay.firstory.me/user/taiwanaccent


  Powered by Firstory Hosting

  • 1 min
  13 寵辱若驚 chǒng rǔ ruò jīng | 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

  13 寵辱若驚 chǒng rǔ ruò jīng | 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

  寵辱章第十三
  「寵辱若驚,貴大患若身」。何謂寵辱若驚﹖寵為上,辱為下,得之若驚,失之若驚,是謂寵辱若驚。何謂貴大患若身﹖吾所以有大患者,為吾有身,及吾無身,吾有何患﹖故貴以身為天下,若可寄天下;愛以身為天下,若可託天下。

  第 十 三 章
  宠 辱 若 惊 , 贵 大 患 若 身 。何 谓 宠 辱 若 惊 。
  宠 为 下 , 得 之 若 惊 , 失 之 若 惊 , 是 谓 宠 辱 若 惊 。
  何 谓 贵 大 患 若 身 。吾 所 以 有 大 患 者 , 为 吾 有 身 ,及 吾 无 身 , 吾 有 何 患 。故 贵 以 身 为 天 下 , 若 可 寄 天 下 ﹔爱 以 身 为 天 下 , 若 可 托 天 下 。

  Dì shísān zhāng chǒng rǔ ruò jīng, guì dàhuàn ruò shēn. Héwèi chǒng rǔ ruò jīng. Chǒng wèi xià, dé zhī ruò jīng, shī zhī ruò jīng, shì wèi chǒng rǔ ruò jīng. Héwèi guì dàhuàn ruò shēn. Wú suǒyǐ yǒu dà huànzhě, wèi wú yǒu shēn, jí wú wú shēn, wú yǒu hé huàn. Gù guì yǐ shēn wéi tiānxià, ruò kě jì tiānxià﹔ ài yǐ shēn wéi tiānxià, ruò kě tuō tiānxià.

  13. Self
  Both praise and blame cause concern,
  For they bring people hope and fear.
  The object of hope and fear is the self -
  For, without self, to whom may fortune and disaster occur?
  Therefore,
  Who distinguishes himself from the world may be given the world,
  But who regards himself as the world may accept the world.


  得宠和受辱都会内心不安,最大的祸患是看重肉身性命。
  为什么说得宠和受辱都会内心不安呢?宠是来自上面的,得到时吃惊,失去时也吃惊,所 以
  说得宠和受辱都会内心不安。
  为什么说最大的祸患是看重肉身性命呢?我有大祸患之忧虑,是因为我有肉身性命要保全;及至我把肉身性命置之度外,我还有什么祸患可忧虑呢?
  所以,舍弃肉身性命去为天下的人,堪为普天下的寄托;舍弃肉身性命去爱天下的人,堪得普天下的信靠。

  得寵和受辱都會內心不安,最大的禍患是看重肉身性命。
  為什麼說得寵和受辱都會內心不安呢?寵是來自上面的,得到時吃驚,失去時也吃驚,所 以說得寵和受辱都會內心不安。
  為什麼說最大的禍患是看重肉身性命呢?我有大禍患之憂慮,是因為我有肉身性命要保全;及至我把肉身性命置之度外,我還有什麼禍患可憂慮呢?
  所以,捨棄肉身性命去為天下的人,堪為普天下的寄託;捨棄肉身性命去愛天下的人,堪得普天下的信靠。

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Welcome to leave a message, thought, suggestion, feedback to me.
  如果你对内容有任何问题,想法,建议,都可以留言给我
  https://open.firstory.me/story/ck9v7bjsoqivi0873td4ux1gc?m=comment

  It would be a big help if you kindly support my channel with a cup of coffee
  欢迎买杯咖杯赞助我的频道,你的小小支持是我的大大帮助
  ☕ https://pay.firstory.me/user/taiwanaccent


  Powered by Firstory Hosting

  • 1 min
  12 五色令人目盲 wǔsè lìng rénmù máng | 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

  12 五色令人目盲 wǔsè lìng rénmù máng | 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

  為腹章第十二
  五色令人目盲;五音令人耳聾;五味令人口爽;馳 騁畋獵,令人心發狂;難得之貨,令人行妨。是以聖人為腹不為目,故去彼取此。

  第 十 二 章
  五 色 令 人 目 盲 ﹔ 五 音 令 人 耳 聋 ﹔ 五 味 令 人 口 爽 ﹔驰 骋 畋 猎 , 令 人 心 发 狂 ﹔ 难 得 之 货 , 令 人 行 妨 。是 以 圣 人 为 腹 不 为 目 , 故 去 彼 取 此

  Dì shí'èr zhāng wǔsè lìng rénmù máng﹔ wǔyīn lìng rén ěrlóng﹔ wǔwèi lìng rénkǒu shuǎng﹔ chíchěng tián liè, lìng rénxīn fākuáng﹔ nándé zhī huò, lìng rénxíng fáng. Shì yǐ shèngrén wèi fù bù wèi mù, gùqù bǐ qǔ cǐ

  12. Substance
  Too much color blinds the eye,
  Too much music deafens the ear,
  Too much taste dulls the palate,
  Too much play maddens the mind,
  Too much desire tears the heart.

  In this manner the sage cares for people:
  He provides for the belly, not for the senses;
  He ignores abstraction and holds fast to substance.

  缤纷的色彩使人眼睛昏花,变幻的音响使人耳朵发聋,丰腴的美食使人口味败 坏,驰骋打猎令人心意狂荡,珍奇财宝令人行为不轨。
  所以圣人掌管万民,是给他们内在的充实,不是给他们外在的愉悦。据此而取舍。

  繽紛的色彩使人眼睛昏花,變幻的音響使人耳朵發聾,豐腴的美食使人口味敗 壞,馳騁打獵令人心意狂盪,珍奇財寶令人行為不軌。
  所以聖人掌管萬民,是給他們內在的充實,不是給他們外在的愉悅。據此而取捨。

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Welcome to leave a message, thought, suggestion, feedback to me.
  如果你对内容有任何问题,想法,建议,都可以留言给我
  https://open.firstory.me/story/ck9v7bjsoqivi0873td4ux1gc?m=comment

  It would be a big help if you kindly support my channel with a cup of coffee
  欢迎买杯咖杯赞助我的频道,你的小小支持是我的大大帮助
  ☕ https://pay.firstory.me/user/taiwanaccent


  Powered by Firstory Hosting

  • 48 sec
  11 三十輻 sānshí fú | 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

  11 三十輻 sānshí fú | 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

  三十輻,共一 轂,當其無,有車之用。 埏埴以為器,當其無,有器之用。鑿戶 牖以為室,當其無,有室之用。故有之以為利,無之以為用。

  第 十 一 章
    三 十 辐 , 共 一 毂 , 当 其 无 , 有 车 之 用 。
    埏 埴 以 为 器 , 当 其 无 , 有 器 之 用 。
    凿 户 牖 以 为 室 , 当 其 无 , 有 室 之 用 。
    故 有 之 以 为 利 , 无 之 以 为 用 。

  Dì shíyī zhāng sānshí fú, gòng yī gǔ, dāng qí wú, yǒu chē zhī yòng. Shān zhí yǐ wèi qì, dāng qí wú, yǒu qì zhī yòng. Záo hùyǒu yǐ wèi shì, dāng qí wú, yǒu shì zhī yòng. Gù yǒu zhī yǐ wèi lì, wú zhī yǐ wèi yòng.


  11. Tools
  Thirty spokes meet at a nave;
  Because of the hole we may use the wheel.
  Clay is moulded into a vessel;
  Because of the hollow we may use the cup.
  Walls are built around a hearth;
  Because of the doors we may use the house.
  Thus tools come from what exists,
  But use from what does not.

  三十根辐条集中在车轴穿过的圆木上,圆木有空的地方,才对车有用处(可行走)。
  揉合黏土制成器皿,上面有空的地方,才有器皿的用处(能容纳)。
  为房屋安窗户,窗户有空的地方,才对房屋有用处(取光亮)。
  有形者对人们有利益,是由于无形者的功用啊。

  三十根輻條集中在車軸穿過的圓木上,圓木有空的地方,才對車有用處(可行走)。
  揉合黏土製成器皿,上面有空的地方,才有器皿的用處(能容納)。
  為房屋安窗戶,窗戶有空的地方,才對房屋有用處(取光亮)。
  有形者對人們有利益,是由於無形者的功用啊。

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Welcome to leave a message, thought, suggestion, feedback to me.
  如果你对内容有任何问题,想法,建议,都可以留言给我
  https://open.firstory.me/story/ck9v7bjsoqivi0873td4ux1gc?m=comment

  It would be a big help if you kindly support my channel with a cup of coffee
  欢迎买杯咖杯赞助我的频道,你的小小支持是我的大大帮助
  ☕ https://pay.firstory.me/user/taiwanaccent


  Powered by Firstory Hosting

  • 52 sec
  10 載營魄抱一 zài yíng pò bào yī | 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

  10 載營魄抱一 zài yíng pò bào yī | 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

  嬰兒章第十
  載營魄抱一,能無離乎﹖專氣致柔,能嬰兒乎﹖ 滌除玄覽,能無 疵乎﹖愛國治民,能無為乎﹖天門開 闔,能為雌乎﹖明白四達,能無知乎﹖( 生之畜之,生而不有,為而不恃,長而不宰,是謂玄德 )。

  第 十 章
    载 营 魄 抱 一 , 能 无 离 乎 。
    专 气 致 柔 , 能 如 婴 儿 乎 。
    涤 除 玄 鉴 , 能 如 疵 乎 。
    爱 国 治 民 , 能 无 为 乎 。
    天 门 开 阖 , 能 为 雌 乎 。
    明 白 四 达 , 能 无 知 乎 。

  Dì shí zhāng : zài yíng pò bào yī, néng wú lí hū. Zhuān qì zhì róu, néng rú yīng er hū. Díchú xuán jiàn, néng rú cī hū. Àiguó zhì mín, néng wú wèi hū. Tiānmén kāi hé, néng wèi cí hū. Míngbái sì dá, néng wúzhī hū.

  -------------------------------------------------------------------------------
  10. Harmony
  Embracing the Way, you become embraced;
  Breathing gently, you become newborn;
  Clearing your mind, you become clear;
  Nurturing your children, you become impartial;
  Opening your heart, you become accepted;
  Accepting the world, you embrace the Way.

  Bearing and nurturing,
  Creating but not owning,
  Giving without demanding,
  This is harmony.

  谁能使灵魂与真道合一,毫无离隙呢?
  谁能使血气变得柔顺,像婴儿一样呢?
  谁能洗凈内心的杂念,透亮如明镜呢?
  爱民掌权,谁能舍己顺道、无为而治呢?
  运用心智,谁能因应天意、如雌随雄呢?
  明白通达,谁能超越人智、摆脱知识呢?
  那创造并养育这个世界的,他创造养育并不强行占有,他无所不为却不自恃其能,他是万 物之主而不任意宰制。这真是深不可测的恩德啊!

  誰能使靈魂與真道合一,毫無離隙呢?
  誰能使血氣變得柔順,像嬰兒一樣呢?
  誰能洗凈內心的雜念,透亮如明鏡呢?
  愛民掌權,誰能舍己順道、無為而治呢?
  運用心智,誰能因應天意、如雌隨雄呢?
  明白通達,誰能超越人智、擺脫知識呢?
  那創造並養育這個世界的,他創造養育並不強行占有,他無所不為卻不自恃其能,他是萬 物之主而不任意宰制。這真是深不可測的恩德啊!


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Welcome to leave a message, thought, suggestion, feedback to me.
  如果你对内容有任何问题,想法,建议,都可以留言给我
  https://open.firstory.me/story/ck9v7bjsoqivi0873td4ux1gc?m=comment

  It would be a big help if you kindly support my channel with a cup of coffee
  欢迎买杯咖杯赞助我的频道,你的小小支持是我的大大帮助
  ☕ https://pay.firstory.me/user/taiwanaccent


  Powered by Firstory Hosting

  • 1 min
  09 持而盈之 Chí ér yíng zhī | 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

  09 持而盈之 Chí ér yíng zhī | 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

  持盈章第九
  持而盈之,不如其已; 揣而銳之,不可長保。金玉滿堂,莫之能守;富貴而驕,自遺其咎。功成身退,天之道。

  第九章:持而盈之,不如其已;揣而锐之,不可长保。金玉满堂,莫之能守。富贵而骄,自遗其咎。功遂身退,天之道也!

  Dì jiǔ zhāng: Chí ér yíng zhī, bùrú qí yǐ; chuāi ér ruì zhī, bùkě cháng bǎo. Jīnyù mǎntáng, mò zhī néng shǒu. Fùguì ér jiāo, zì yí qí jiù. Gōng suì shēn tuì, tiān zhī dào yě!

  ---------------------
  9. Retire
  Fill a cup to its brim and it is easily spilled;
  Tempera sword to its hardest and it is easily broken;
  Amass the greatest treasure and it is easily stolen;
  Claim credit and honour and you easily fall;
  Retire once your purpose is achieved - this is natural.

  抓在手里冒尖儿流,自满自溢,不如罢了吧。
  千锤百炼的锋芒,也长不了的。
  金玉满堂,你能守多久呢?
  富贵而骄,是自取灾祸啊!
  大功成了,名份有了,自己便隐去,这正是上天之道。

  抓在手裡冒尖兒流,自滿自溢,不如罷了吧。
  千錘百鍊的鋒芒,也長不了的。
  金玉滿堂,你能守多久呢?
  富貴而驕,是自取災禍啊!
  大功成了,名份有了,自己便隱去,這正是上天之道。

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Welcome to leave a message, thought, suggestion, feedback to me.
  如果你对内容有任何问题,想法,建议,都可以留言给我
  https://open.firstory.me/story/ck9v7bjsoqivi0873td4ux1gc?m=comment

  It would be a big help if you kindly support my channel with a cup of coffee
  欢迎买杯咖杯赞助我的频道,你的小小支持是我的大大帮助
  ☕ https://pay.firstory.me/user/taiwanaccent


  Powered by Firstory Hosting

  • 42 sec

Top Podcasts In Language Learning