79 episodes

ತಲೆ-ಹರಟೆ ಕನ್ನಡ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್.

ಹರಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ? ತಲೆ ಹರಟೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ,.ಕರ್ನಾಟಕ.ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೇಲೆ ಅವು ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರ್ಟ್ಸ್ ಜೊತೆ, ಪವನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್, ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತೆ ಗಣೇಶ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಕೇಳಿ.

The Thalé-Haraté Kannada Podcast is a weekly talkshow that bridges Kannada and English, as well as Karnataka and the world. Every Wednesday, hosts Pavan Srinath, Surya Prakash BS and Ganesh Chakravarthi talk to guests about everything under the sun and try to have fun while doing so. The show covers everything from technology, economics and geopolitics to Karnataka and Bangalore’s governance and public affairs.

Thale-Harate Kannada Podcast IVM Podcasts

  • Politics
  • 4.7, 71 Ratings

ತಲೆ-ಹರಟೆ ಕನ್ನಡ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್.

ಹರಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ? ತಲೆ ಹರಟೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ,.ಕರ್ನಾಟಕ.ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೇಲೆ ಅವು ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರ್ಟ್ಸ್ ಜೊತೆ, ಪವನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್, ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತೆ ಗಣೇಶ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಕೇಳಿ.

The Thalé-Haraté Kannada Podcast is a weekly talkshow that bridges Kannada and English, as well as Karnataka and the world. Every Wednesday, hosts Pavan Srinath, Surya Prakash BS and Ganesh Chakravarthi talk to guests about everything under the sun and try to have fun while doing so. The show covers everything from technology, economics and geopolitics to Karnataka and Bangalore’s governance and public affairs.

  Ep. 74: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಪಯಣ. Evolution of Political Parties in Karnataka

  Ep. 74: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಪಯಣ. Evolution of Political Parties in Karnataka

  ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕೀಯ ಭೂದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ., ಮತ್ತು ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್ ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಬೇರಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ? ಏಕೆ?
  ನಮ್ಮ ಈ 74ನೆ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ವಿಕಾಸ, ಅವುಗಳ ಮೂಡೋವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಡುತ್ತಾರೆ.
  Karnataka's political landscape in 2020 is dominated by the BJP, Congress, and the JD(S). How did this come about? Professor A Narayana of Azim Premji University returns to Episode 74 of the Thale-Harate Kannada Podcast to discuss the evolution of political parties in Karnataka.
  Prof. Narayana discusses events from 1985 to the present which shaped Karnataka's politics and its parties. And in case you missed it, do listen to his discussion of the first half of independent Karnataka's political history from 1947-1984 on Thale-Harate episode #73: https://www.thinkpragati.com/podcast/thale-harate/8879/karnataka-political-history-1/
  ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. Follow the Thalé-Haraté Kannada Podcast @haratepod.Facebook: facebook.com/HaratePod/ , Twitter: twitter.com/HaratePod/ and Instagram: instagram.com/haratepod/
  ಈಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿ, send us an email at haratepod@gmail.com and tell us what you think of the show. The Thale-Harate Kannada Podcast is made possible thanks to the support of The Takshashila Institution and IPSMF, the Independent Public-Spirited Media Foundation.
  Subscribe & listen to the podcast on the iTunes, Google Podcasts, Castbox, AudioBoom, YouTube, Souncloud, Saavn, Spotify, or any other podcast app. We are there everywhere. ಬನ್ನಿ ಕೇಳಿ!

  • 23 min
  Ep. 73: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕೀಯದ ಇತಿಹಾಸ. Karnataka's Political History

  Ep. 73: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕೀಯದ ಇತಿಹಾಸ. Karnataka's Political History

  Many of us know very little about independent Karnataka's political history beyond a few events and anecdotes. We often know more about the Mysore administration or about Independent India's history, but not that of our own state.
  Professor A Narayana of Azim Premji University is on Episode 73 of the Thale-Harate Kannada Podcast to help rectify this gap in our public knowledge. He talks to hosts Ganesh Chakravarthi and Pavan Srinath about the first half of independent Karnataka's political history from 1947 till 1984.
  Dr. Narayana walks listeners through the early politics of state formation, the power and influence of large communities in the state, and a characteristic streak of political opposition that has lasted through the length of Karnataka's political history.
  ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. Follow the Thalé-Haraté Kannada Podcast @haratepod. Facebook: facebook.com/HaratePod/ , Twitter: twitter.com/HaratePod/ and Instagram: instagram.com/haratepod/
  ಈಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿ, send us an email at haratepod@gmail.com and tell us what you think of the show. The Thale-Harate Kannada Podcast is made possible thanks to the support of The Takshashila Institution and IPSMF, the Independent Public-Spirited Media Foundation.
  Subscribe & listen to the podcast on the iTunes, Google Podcasts, Castbox, AudioBoom, YouTube, Souncloud, Saavn, Spotify, or any other podcast app. We are there everywhere. ಬನ್ನಿ ಕೇಳಿ!

  • 50 min
  Ep. 72: ಓರಿಯೆಂಟಲಿಸಂ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು. Orientalism and the Social Sciences

  Ep. 72: ಓರಿಯೆಂಟಲಿಸಂ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು. Orientalism and the Social Sciences

  ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಕಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಂದರೆ ಏನು? ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬಹುದು? ಭಾರತ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಓರಿಯೆಂಟಲಿಸಂ-ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೀರಿ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು?
  ಡಾ. ವಿವೇಕ್ ಧಾರೇಶ್ವರ ರವರು ತಲೆ-ಹರಟೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿನ 72ನ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಪವನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ರವರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಡಾ. ವಿವೇಕ್ ರವರು 3 ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಅಧ್ಯಯನ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಲ್ಲಿ ದ್ದಾರೆ.
  ಡಾ. ವಿವೇಕ್ ಧಾರೇಶ್ವರ ರವರ ಕೃತಿಗಳು, ಇದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಓದುಬಹುದಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಮತ್ತು ಈ ಕಂತನ್ನು ಕೇಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ: tinyurl.com/harate72
  In school, we learn history, geography and civics as social studies. But what are the social sciences? How does one develop good social sciences for India? Can studies of Indian society go beyond the Orientalism framework?
  Dr. Vivek Dhareshwar has researched and taught social sciences for over 3 decades. He is currently at the Srishti Manipal Institute of Art, Design, and Technology. He talks to hosts Surya Prakash and Pavan Srinath on Episode 72 of the Thale-Harate Kannada Podcast.
  To read Dr. Dhareshwar's works as well as other recommended listening and reading, visit tinyurl.com/harate72 for the full episode notes and links.
  ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. Follow the Thalé-Haraté Kannada Podcast @haratepod.Facebook: facebook.com/HaratePod/ , Twitter: twitter.com/HaratePod/ and Instagram: instagram.com/haratepod/
  ಈಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿ, send us an email at haratepod@gmail.com and tell us what you think of the show. Subscribe & listen to the podcast on iTunes, Google Podcasts, Castbox, AudioBoom, YouTube, Souncloud, Saavn, Spotify, or any other podcast app. We are there everywhere. ಬನ್ನಿ ಕೇಳಿ!

  • 59 min
  Ep 71. ಕರೋನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. Karnataka & Bengaluru's Response to COVID-19

  Ep 71. ಕರೋನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. Karnataka & Bengaluru's Response to COVID-19

  How is the Government of Karnataka and how is the city of Bangalore handling the COVID-19 pandemic? State COVID-19 Technical Advisory Group Member Dr. Pradeep Banandur is on Episode 71 of the Thale-Harate Kannada Podcast to share an inside view of pandemic management in the state.
  Dr. Pradeep Banandur is a full-time faculty as an Additional Professor at the Centre for Public Health at NIMHANS. Dr Pradeep was an award-winning medical student at Bangalore Medical College (BMCRI), and has an MD in Community Medicine, an MSc in Epidemiology from the London School of Tropical Hygiene and Tropical Medicine, and a Master of Public Health from University of Washington, Seattle.
  For more links about ongoing Karnataka government protocols and guidelines as well as related episodes, visit tinyurl.com/harate71 .ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. Follow the Thalé-Haraté Kannada Podcast @haratepod.
  Facebook: https://facebook.com/HaratePod/Twitter: https://twitter.com/HaratePod/Instagram: https://instagram.com/haratepod/
  ಈಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿ, send us an email at haratepod@gmail.com and tell us what you think of the show.
  Subscribe & listen to the podcast on iTunes, Google Podcasts, Castbox, AudioBoom, YouTube, Souncloud, Saavn, Spotify, or any other podcast app. We are there everywhere. ಬನ್ನಿ ಕೇಳಿ!

  • 1 hr 3 min
  Ep. 70: ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ಪ ನಗರ! Bengaluru: The Startup Capital

  Ep. 70: ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ಪ ನಗರ! Bengaluru: The Startup Capital

  15-20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ ಎಂಬ ಪದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ಪ್ ಗಳ ರಾಜಧಾನಿಯೇ ಆಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕೊಟ್ಯಾನ್ತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೂಡಿವೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
  ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ? ನಮ್ಮ 70ನೇ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ನಿಖಿಲ್ ಜೋಯಿಸ್ ಮತ್ತು ಗೀತಾ ಪ್ರಭು ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
  15 years ago, few people in Bangalore would have heard of a 'startup'. Today, Bengaluru has become the startup capital of India, with thousands of startup companies, billions of dollars in investment, and a growing workforce of people now choosing to create or work in startups instead of joining more established companies.
  How did this transformation take place? What are the challenges that startups and people face even today? Entrepreneurs & startup founders Nikhil Jois and Geetha Prabhu join host Pavan Srinath on Episode 70 of the Thale-Harate Kannada Podcast.
  Geetha Prabhu (@geetu11) is the Founder and COO of https://workflexi.in/ which she started 5 years ago, after 19 years of working with top companies in market research.
  Nikhil Jois (@NikhilJoisR) has started multiple companies in India and one in the US, including Eventosaur, which was later acquired by Bharat Matrimony. Currently, Nikhil works out of Bangalore at a fintech company that is based in Singapore.

  • 1 hr 9 min
  Ep. 69: ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸವಾಲುಗಳು. Confronting India's Mental Health Challenges

  Ep. 69: ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸವಾಲುಗಳು. Confronting India's Mental Health Challenges

  ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳೂ - ಕುಟುಂಬಗಳು, ಸಮುದಾಯಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸರ್ಕಾರಗಳು - ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
  ಆಟೇ ರಂಜಿತಾ ಜೆಯೂರ್ಕೆರ್ ಮತ್ತು ಡಾ. ಸೌಮ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ರವರು ತಲೆ-ಹರಟೆ ಕನ್ನಡ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ತಿನ 69ನೇ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಪವನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯವರ ಜೊತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.
  ರಂಜಿತಾ ಅವರು ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೇಲೆ. ಡಾ| ಸೌಮ್ಯ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮನೋವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ (ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್).
  Mental health is not just a challenge for individuals. Mental health crises need to be addressed by us as families, communities, friends, society, and governments.
  Ranjitha Jeurkar and Dr. Sowmya Krishna return to the Thale-Harate Kannada Podcast on Episode 69. They talk to hosts Pavan Srinath and Ganesh Chakravarthi on how India as a whole deals with mental health today, and what systemic steps need to be taken to transform the well-being of all.
  Ranjitha Jeurkar works at the White Swan Foundation for Mental Health, and has previously worked in broadcast and print media. Dr. Sowmya Krishna is a practicing psychiatrist in Bengaluru, who has worked for over 15 years in both India and the UK.
  ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ / For more information, please visit: https://www.whiteswanfoundation.org/ & http://www.mindoverbody.in
  Previous Episode. ಹಿಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್: https://ivmpodcasts.com/harate-kannada-podcast-episode-list/2020/6/4/ep-67-breaking-the-stigma-around-mental-health
  ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. Follow the Thalé-Haraté Kannada Podcast @haratepod.
  Facebook: https://facebook.com/HaratePod/Twitter: https://twitter.com/HaratePod/Instagram: https://instagram.com/haratepod/
  ಈಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿ, send us an email at haratepod@gmail.com and tell us what you think of the show.
  Subscribe & listen to the podcast on iTunes, Google Podcasts, Castbox, AudioBoom, YouTube, Souncloud, Saavn, Spotify, or any other podcast app. We are there everywhere. ಬನ್ನಿ ಕೇಳಿ!

  • 42 min

Customer Reviews

4.7 out of 5
71 Ratings

71 Ratings

Arun1506984 ,

Enrichment of Kannada on various topics

I recently came across this wonderful podcast. Range and depth of topics covered is great here. Thanks Pavan and team. You guys are enriching Kannada with wide range of topics. Covid 19 related information is insightful.

channappa K ,

Super

Thanks

aishwarya10r ,

Great podcast!

Great podcast in Kannada!

Top Podcasts In Politics

Listeners Also Subscribed To