300 episodi

English Booster จะช่วยให้คุณได้อ่านภาษาอังกฤษอย่างจุใจ และพิเศษกว่าใครด้วยเสียงเจ้าของภาษา สำหรับฟังประกอบคอลัมน์ในหมวด English Booster จากนิตยสาร I Get English เพื่อการพัฒนาทักษณะภาษาอังกฤษที่ครบครันทั้ง ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน

I Get English I Get English

    • Scolastico
    • 1.0, 1 valutazione

English Booster จะช่วยให้คุณได้อ่านภาษาอังกฤษอย่างจุใจ และพิเศษกว่าใครด้วยเสียงเจ้าของภาษา สำหรับฟังประกอบคอลัมน์ในหมวด English Booster จากนิตยสาร I Get English เพื่อการพัฒนาทักษณะภาษาอังกฤษที่ครบครันทั้ง ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน

Recensioni dei clienti

1.0 su 5
1 valutazione

1 valutazione

Top podcast nella categoria Scolastico

Gli ascoltatori si sono iscritti anche a