2 hr 22 min

Tận thế kẹp giấy Oddly normal

    • Philosophy

Từ cực tiểu địa phương đến tận thế kẹp giấy - bước đường cùng của các chuyên gia đồng điệu.
Link order sách 'ChatGPT là gì? Phép lạ nào khiến nó hoạt động' : https://oddly-podcast.com/store/

Từ cực tiểu địa phương đến tận thế kẹp giấy - bước đường cùng của các chuyên gia đồng điệu.
Link order sách 'ChatGPT là gì? Phép lạ nào khiến nó hoạt động' : https://oddly-podcast.com/store/

2 hr 22 min