600エピソード

Vô Vi Podcast-Vấn Đạo xin giới thiệu đến các bạn những băng vấn đạo gốc , nguyên thủy được thâu âm trong các Khóa sống chung, Khóa tu học, Đại hội Vô Vi...do Đức Thầy Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên và các bạn đạo thực hiện. Hy vọng sẽ giúp ích cho các hành giả giãi đáp những ưu tư, thắc mắc trên hành trình tu thiền theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp.

Vô Vi Podcast - Vấn Đạo Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên

  • 健康/フィットネス

Vô Vi Podcast-Vấn Đạo xin giới thiệu đến các bạn những băng vấn đạo gốc , nguyên thủy được thâu âm trong các Khóa sống chung, Khóa tu học, Đại hội Vô Vi...do Đức Thầy Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên và các bạn đạo thực hiện. Hy vọng sẽ giúp ích cho các hành giả giãi đáp những ưu tư, thắc mắc trên hành trình tu thiền theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp.

  VDVV-566_0304_Thầy Giảng Ngộ Diệu Pháp

  VDVV-566_0304_Thầy Giảng Ngộ Diệu Pháp

  VDVV-566_0304_Thầy Giảng Ngộ Diệu Pháp

  • 40分
  VDVV-565_0303_Chúng Con Phải Tự Nhử Thế Nào Để Vào Cảnh Trời Thật Sự

  VDVV-565_0303_Chúng Con Phải Tự Nhử Thế Nào Để Vào Cảnh Trời Thật Sự

  VDVV-565_0303_Chúng Con Phải Tự Nhử Thế Nào Để Vào Cảnh Trời Thật Sự

  • 25分
  VDVV-564_0302_Cấm Khẩu Có Lợi Lọc Gì

  VDVV-564_0302_Cấm Khẩu Có Lợi Lọc Gì

  VDVV-564_0302_Cấm Khẩu Có Lợi Lọc Gì

  • 40分
  VDVV-563_0301_Đã Biết Rằng Chúng Ta Đã Lõ Giáng Lâm Xuống Thế Gian, Phục Vụ Cho Trần Trược

  VDVV-563_0301_Đã Biết Rằng Chúng Ta Đã Lõ Giáng Lâm Xuống Thế Gian, Phục Vụ Cho Trần Trược

  VDVV-563_0301_Đã Biết Rằng Chúng Ta Đã Lõ Giáng Lâm Xuống Thế Gian, Phục Vụ Cho Trần Trược

  • 45分
  VDVV-562_0300_Làm Thế Nào Để Quán Thông

  VDVV-562_0300_Làm Thế Nào Để Quán Thông

  VDVV-562_0300_Làm Thế Nào Để Quán Thông

  • 42分
  VDVV-561_0299_Thượng Đế với Chúa, Hai Tánh Chất Khác Nhau Chổ Nào

  VDVV-561_0299_Thượng Đế với Chúa, Hai Tánh Chất Khác Nhau Chổ Nào

  VDVV-561_0299_Thượng Đế với Chúa, Hai Tánh Chất Khác Nhau Chổ Nào

  • 36分

健康/フィットネスのトップPodcast

他のリスナーはこちらのサブスクリプションにも登録しています