99 episodes

ไทยและภาษาท้องถิ่(นเพลงพระวรสาร-คำของชีวิต-ข่าวดี)/Words of Life, Good News, Gospel Songs About Jesus Christ in Thai Language & Dialescts and Language of Minority Ethnics.

ไทยและภาษาท้องถิ่(นเพลงพระวรสาร-คำของชีวิต‪-‬ Tze-John LIu

  • Religion & Spirituality
  • 3.0 • 4 Ratings

ไทยและภาษาท้องถิ่(นเพลงพระวรสาร-คำของชีวิต-ข่าวดี)/Words of Life, Good News, Gospel Songs About Jesus Christ in Thai Language & Dialescts and Language of Minority Ethnics.

  • video
  มีโหยในหัวใจของเราเพื่อคุณ O! พระเจ้า.mp4

  มีโหยในหัวใจของเราเพื่อคุณ O! พระเจ้า.mp4

  There is a Longing in Our Hearts for YOu, O! Lord.mp4

  • 4 min
  • video
  ===========ไทยและภาษาท้องถิ่(นเพลงพระวรสาร-คำของชีวิต-ข่าวดี)===============

  ===========ไทยและภาษาท้องถิ่(นเพลงพระวรสาร-คำของชีวิต-ข่าวดี)===============

  ==========Words of Life, Good News, Gospel Songs About Jesus Christ in Thai Language & Dialescts and Language of Minority Ethnics.========

  • 4 min
  • video
  ไทย(ภาคกลาง) พระเยซูเพลง-Thai(Central) Gospel Song/ลูกทุ่งคริสเตียน-เพลง มองแสงสว่าง.3gp

  ไทย(ภาคกลาง) พระเยซูเพลง-Thai(Central) Gospel Song/ลูกทุ่งคริสเตียน-เพลง มองแสงสว่าง.3gp

  ข่าวประเสริฐแห่งการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์นำมาซึ่งความรอด
  15:1 ยิ่งกว่านี้ พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอให้ท่านคำนึงถึงข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าเคยประกาศแก่ท่านทั้งหลาย ซึ่งท่านได้ยอมรับไว้ อันเป็นฐานซึ่งท่านทั้งหลายตั้งมั่นอยู่. 15:2 และซึ่งทำให้ท่านรอดด้วย ถ้าท่านยึดหลักคำสอนที่ข้าพเจ้าได้ประกาศไว้แก่ท่านทั้งหลายนั้น เว้นเสียแต่ท่านได้เชื่ออย่างไร้ประโยชน์. 15:3 เรื่องซึ่งข้าพเจ้ารับไว้นั้น ข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลายก่อน คือว่าพระคริสต์ได้ทรงวายพระชนม์เพราะบาปของเราทั้งหลาย ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์
  15:4 และทรงถูกฝังไว้ แล้ววันที่สามพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาใหม่ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้น. 15:5 พระองค์ทรงปรากฏแก่เคฟาส แล้วแก่อัครสาวกสิบสองคน. 15:6 ภายหลังพระองค์ทรงปรากฏแก่พวกพี่น้องกว่าห้าร้อยคนในคราวเดียว ซึ่งส่วนมากยังอยู่จนถึงทุกวันนี้ แต่บางคนก็ล่วงหลับไปแล้ว. 15:7 ภายหลังพระองค์ทรงปรากฏแก่ยากอบ แล้วแก่อัครสาวกทั้งหมด. 15:8 ครั้นหลังที่สุดพระองค์ทรงปรากฏแก่ข้าพเจ้าด้วย ผู้เป็นเสมือนเด็กที่คลอดก่อนกำหนด. 15:9 เพราะว่าข้าพเจ้าเป็นผู้น้อยที่สุดในพวกอัครสาวก และไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นอัครสาวก เพราะว่าข้าพเจ้าได้ข่มเหงคริสตจักรของพระเจ้า. 15:10 แต่ว่าข้าพเจ้าเป็นอยู่อย่างที่เป็นอยู่นี้ก็เนื่องด้วยพระคุณของพระเจ้า และพระคุณของพระองค์ซึ่งได้ทรงประทานแก่ข้าพเจ้านั้นมิได้ไร้ประโยชน์ แต่ข้าพเจ้ากลับทำงานมากกว่าพวกเขาเสียอีก มิใช่ตัวข้าพเจ้าเองทำ แต่เป็นด้วยพระคุณของพระเจ้าซึ่งดำรงอยู่กับข้าพเจ้า. 15:11 เหตุฉะนั้นแม้ตัวข้าพเจ้าก็ดี หรือพวกเขาก็ดี เราทั้งหลายก็ได้ประกาศอย่างที

  • 4 min
  • video
  ไทย(ภาคกลาง) คริสเตียนเพลง-Thai(Central) Christian Song/ลอรีอาแด่พระเจ้า Gloria In Excelsis Deo.3gp

  ไทย(ภาคกลาง) คริสเตียนเพลง-Thai(Central) Christian Song/ลอรีอาแด่พระเจ้า Gloria In Excelsis Deo.3gp

  • 2 min
  • video
  ไทย (ภาคกลาง) พระเยซูเพลง-Thai(Central) Gospel Song/พักพิงในพระเจ้า.3gp

  ไทย (ภาคกลาง) พระเยซูเพลง-Thai(Central) Gospel Song/พักพิงในพระเจ้า.3gp

  บุคคลใดที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเราเถิด เราจะให้ท่านได้พักผ่อน..(มธ.11:28)

  • 3 min
  • video
  ไทย(ภาคกลาง) คริสเตียนเพลง-Thai(Central) Christian Song/บุตรแห่งรางหญ้า.3gp

  ไทย(ภาคกลาง) คริสเตียนเพลง-Thai(Central) Christian Song/บุตรแห่งรางหญ้า.3gp

  • 4 min

Customer Reviews

3.0 out of 5
4 Ratings

4 Ratings

Top Podcasts In Religion & Spirituality

You Might Also Like