24분

Bài Học 1A: Gia Đình là Trọng Tâm Kế Hoạch của Đấng Sáng Tạo Đọc Sách Mặc Môn

    • 도서

Phần A: Củng Cố Hôn Nhân

Sách: Mối Quan Hệ Hôn Nhân và Gia Đình 

Bài Học 1: "Gia Đình là Trọng Tâm Kế Hoạch của Đấng Sáng Tạo"

- Các vị tiên tri ngày sau tuyên bố về tầm quan trọng vĩnh cửu của hôn nhân và gia đình.

- Hôn nhân vĩnh cửu có thể mang niềm vui và các phước lành lớn lao trong cuộc sống này và trong suốt thời vĩnh cửu. 

- Khoá học Mối Quan Hệ Hôn Nhân và Gia Đình này nhằm giúp chúng ta tìm ra niềm vui trong mối quan hệ gia đình của chúng ta. 

- Nhà của chúng ta có thể là "một thiên thượng nhỏ" khi chúng ta xây dựng "trên đá của Đấng Cứu Chuộc."

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=UrzCRLTRFW8&list=PLy9c6hsrSqIkw3fOxRwCzT_pkd__Z7zv-

Phần A: Củng Cố Hôn Nhân

Sách: Mối Quan Hệ Hôn Nhân và Gia Đình 

Bài Học 1: "Gia Đình là Trọng Tâm Kế Hoạch của Đấng Sáng Tạo"

- Các vị tiên tri ngày sau tuyên bố về tầm quan trọng vĩnh cửu của hôn nhân và gia đình.

- Hôn nhân vĩnh cửu có thể mang niềm vui và các phước lành lớn lao trong cuộc sống này và trong suốt thời vĩnh cửu. 

- Khoá học Mối Quan Hệ Hôn Nhân và Gia Đình này nhằm giúp chúng ta tìm ra niềm vui trong mối quan hệ gia đình của chúng ta. 

- Nhà của chúng ta có thể là "một thiên thượng nhỏ" khi chúng ta xây dựng "trên đá của Đấng Cứu Chuộc."

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=UrzCRLTRFW8&list=PLy9c6hsrSqIkw3fOxRwCzT_pkd__Z7zv-

24분