에피소드 41개

Уг подкастаар Монгол ЛГБТИ өсвөр үеийнхэн, залуучууд болон тэдний найз нөхөд, эргэн тойрны хүмүүсийн талаар бүхий л сэдвээр өгүүлэх сонирхолтой ярилцлагуудыг та бүхэн сонсох боломжтой. ЛГБТ Төвийн сайн дурынхан нэгдэж "Mongolian Queer podcast"-ыг эрхлэн гаргаж байна.
Мөн вэбсайтад унших хувилбараар орсон байгаа.
instagram @lgbtcentre.mongolia

Mongolian Queer podcast LGBT Centre (Mongolia)

    • 뉴스
    • 4.7, 6개의 평가

Уг подкастаар Монгол ЛГБТИ өсвөр үеийнхэн, залуучууд болон тэдний найз нөхөд, эргэн тойрны хүмүүсийн талаар бүхий л сэдвээр өгүүлэх сонирхолтой ярилцлагуудыг та бүхэн сонсох боломжтой. ЛГБТ Төвийн сайн дурынхан нэгдэж "Mongolian Queer podcast"-ыг эрхлэн гаргаж байна.
Мөн вэбсайтад унших хувилбараар орсон байгаа.
instagram @lgbtcentre.mongolia

사용자 리뷰

4.7/5
6개의 평가

6개의 평가

인기 뉴스 팟캐스트

청취자가 구독한 다른 항목