9 min

Chuyện Gì Sẽ Xảy Ra Nếu Trái Đất Quay Với Tốc Độ Ánh Sáng Soi Sáng

    • Hobbies

Hành tinh của chúng ta quay 1 vòng quanh mặt trời trong 24 giờ - thời gian này được gọi là ngày Mặt Trời. Tốc độ quay hiện tại là khoảng 1.600 km/ giờ. Con số này cũng lớn, nhưng chúng ta không thực sự cảm nhận được và nó không ảnh hưởng đến chúng ta. Nhưng nếu tốc độ này nhanh hơn nhiều - giả sử bằng...tốc độ ánh sáng thì sao? Nếu Trái đất quay với tốc độ như thế sẽ ảnh hưởng đến hành tinh và cuộc sống của chúng ta như thế nào?

Hành tinh của chúng ta quay 1 vòng quanh mặt trời trong 24 giờ - thời gian này được gọi là ngày Mặt Trời. Tốc độ quay hiện tại là khoảng 1.600 km/ giờ. Con số này cũng lớn, nhưng chúng ta không thực sự cảm nhận được và nó không ảnh hưởng đến chúng ta. Nhưng nếu tốc độ này nhanh hơn nhiều - giả sử bằng...tốc độ ánh sáng thì sao? Nếu Trái đất quay với tốc độ như thế sẽ ảnh hưởng đến hành tinh và cuộc sống của chúng ta như thế nào?

9 min