450 episodes

The Spring of Life Church is a Spirit-empowered Armenian church that wins souls into the Kingdom, builds them into leaders, equips them with knowledge, character, and anointing, and sends them out to reach the world for Christ.

Spring of Life Church Spring of Life Church

  • Religion & Spirituality
  • 5.0 • 5 Ratings

The Spring of Life Church is a Spirit-empowered Armenian church that wins souls into the Kingdom, builds them into leaders, equips them with knowledge, character, and anointing, and sends them out to reach the world for Christ.

  Իրաւունքներդ Ձեռք Բեր Քրիստոսով (اكتسب حقوقك بالمسيح)

  Իրաւունքներդ Ձեռք Բեր Քրիստոսով (اكتسب حقوقك بالمسيح)

  Վեր. Գէորգ Չափարեան
  (القس كيفورك تشاباريان)

  • 32 min
  Ներքին Սենեակդ Մտի՛ր (ادخل الى مخدعك)

  Ներքին Սենեակդ Մտի՛ր (ادخل الى مخدعك)

  Վեր. Գէորգ Չափարեան
  (القس كيفورك تشاباريان)

  • 34 min
  جهد المحبة

  جهد المحبة

  الراعي ليفون مومجيان

  • 33 min
  Յանձնուէ՛ Անոր Առաջնորդութեան (استسلم لقيادته)

  Յանձնուէ՛ Անոր Առաջնորդութեան (استسلم لقيادته)

  Վեր. Գէորգ Չափարեան
  (القس كيفورك تشاباريان)

  • 43 min
  عمل الايمان

  عمل الايمان

  الراعي ليفون مومجيان

  • 45 min
  Արդարացնելու եւ Սրբացնելու Զօրութիւնը (قوّة التبرير والتقديس)

  Արդարացնելու եւ Սրբացնելու Զօրութիւնը (قوّة التبرير والتقديس)

  Վեր. Գէորգ Չափարեան
  (القس كيفورك تشاباريان)

  • 38 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
5 Ratings

5 Ratings

David Matchoulian ,

Amazing!!!

Best Christian Armenian podcast out there hands down! The sermons are so full of revelation and anointing; truly equipping you to become like Jesus, to fall in love with Him and the people and to do His work on Earth. They have had such an impact on my life; they lead you to have a personal relationship with the Holy Spirit, be in His presence, and to continually walk with Him. Bless you and may you prosper bountifully!

Top Podcasts In Religion & Spirituality