500 episodes

The Spring of Life Church is a Spirit-empowered Armenian church that wins souls into the Kingdom, builds them into leaders, equips them with knowledge, character, and anointing, and sends them out to reach the world for Christ.

Spring of Life Church Spring of Life Church

  • Religion & Spirituality
  • 5.0 • 7 Ratings

The Spring of Life Church is a Spirit-empowered Armenian church that wins souls into the Kingdom, builds them into leaders, equips them with knowledge, character, and anointing, and sends them out to reach the world for Christ.

  Արժէք Տուր Սուրբ Հոգիին | قدّر الروح القدس

  Արժէք Տուր Սուրբ Հոգիին | قدّر الروح القدس

  Արա Պալճեան | أرا بالجيان

  • 30 min
  Տիրոջ Փառքը Մեր Մէջ | مجد الرب فينا

  Տիրոջ Փառքը Մեր Մէջ | مجد الرب فينا

  Վեր. Գէորգ Չափարեան | القس كيفورك جاباريان

  • 41 min
  Հօր Կամքը Արտայայտող Սիրտ Մը | قلب يعبّر عن مشيئة الآب

  Հօր Կամքը Արտայայտող Սիրտ Մը | قلب يعبّر عن مشيئة الآب

  Վեր. Գէորգ Չափարեան | القس كيفورك جاباريان

  • 36 min
  Յիսուսի Հետ Հաղորդակցութեան Զօրութիւնը | قوّة التواصل مع يسوع

  Յիսուսի Հետ Հաղորդակցութեան Զօրութիւնը | قوّة التواصل مع يسوع

  Վեր. Գէորգ Չափարեան | القس كيفورك جاباريان

  • 37 min
  Հաստատումի Ձայնը | صوت التأكيد

  Հաստատումի Ձայնը | صوت التأكيد

  Վեր. Գէորգ Չափարեան | القس كيفورك جاباريان

  • 46 min
  Մարմնաւոր Ձայնը | صوت الطبيعة الجسديّة

  Մարմնաւոր Ձայնը | صوت الطبيعة الجسديّة

  Վեր. Գէորգ Չափարեան | القس كيفورك جاباريان

  • 55 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
7 Ratings

7 Ratings

David Matchoulian ,

Amazing!!!

Best Christian Armenian podcast out there hands down! The sermons are so full of revelation and anointing; truly equipping you to become like Jesus, to fall in love with Him and the people and to do His work on Earth. They have had such an impact on my life; they lead you to have a personal relationship with the Holy Spirit, be in His presence, and to continually walk with Him. Bless you and may you prosper bountifully!

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Hakawati | حكواتي
طريق الإسلام
صفوة الصفوة -د.عمر عبدالكافي
اسماء الله الحسنى
الشيخ عمر عبدالكافي
The Pursuit of Manliness