47 min

#4 Хүний хөгжил-Боловсро‪л‬ "Алсын хараа-2050" подкаст

    • Government

Энэ удаагийн дугаараар хүний хөгжил тэр дундаа боловсролын салбарт ямар зорилтуудыг тусгагдсан талаар болон тус бодлогын агуулгыг голлон өгүүлэх болно.

Энэ удаагийн дугаараар хүний хөгжил тэр дундаа боловсролын салбарт ямар зорилтуудыг тусгагдсан талаар болон тус бодлогын агуулгыг голлон өгүүлэх болно.

47 min

Top Podcasts In Government