300 episodes

ธรรมะบรรยาย โดยหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย :
เช่น อุบายละสังขารรูปนาม, สติปัฏฐานสี่, อานุภาพขันติธรรม, พิจารณารูปธรรม นามธรรม, ธรรมสังเวชปฏิเสธตันหา, เกิดแล้วดับ, จิตนี้เป็นของฝึกยาก, ฝึกตายก่อนตาย ฯลฯ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ Thammapedia.com

  • Buddhism

ธรรมะบรรยาย โดยหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย :
เช่น อุบายละสังขารรูปนาม, สติปัฏฐานสี่, อานุภาพขันติธรรม, พิจารณารูปธรรม นามธรรม, ธรรมสังเวชปฏิเสธตันหา, เกิดแล้วดับ, จิตนี้เป็นของฝึกยาก, ฝึกตายก่อนตาย ฯลฯ

  เรื่อง อุบายละสังขารรูปนาม

  เรื่อง อุบายละสังขารรูปนาม

  อุบายละสังขารรูปนาม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

  • 1 hr 3 min
  เรื่อง อนุบุพพิกถา

  เรื่อง อนุบุพพิกถา

  อนุบุพพิกถา : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

  • 31 min
  เรื่อง สติปัฏฐานสี่

  เรื่อง สติปัฏฐานสี่

  สติปัฏฐานสี่ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

  • 31 min
  เรื่อง อานุภาพขันติธรรม

  เรื่อง อานุภาพขันติธรรม

  อานุภาพขันติธรรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

  • 44 min
  เรื่อง พิจารณารูปธรรม นามธรรม

  เรื่อง พิจารณารูปธรรม นามธรรม

  พิจารณารูปธรรม นามธรรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

  • 54 min
  เรื่อง ธรรมสังเวชปฏิเสธตันหา

  เรื่อง ธรรมสังเวชปฏิเสธตันหา

  ธรรมสังเวชปฏิเสธตันหา : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

  • 26 min

Top Podcasts In Buddhism

Listeners Also Subscribed To