29 afleveringen

Step Rap by hockhacker เล่าเรื่องแร็พให้คุณเข้าใจง่าย จากจุดเริ่มต้นถึงเส้นทางสู่การสร้างผลงานเพลงของตัวเอง

Step Rap by hockhacker เดชาธร 'hockhacker' บำรุงเมือง

    • Stap voor stap

Step Rap by hockhacker เล่าเรื่องแร็พให้คุณเข้าใจง่าย จากจุดเริ่มต้นถึงเส้นทางสู่การสร้างผลงานเพลงของตัวเอง

Top-podcasts in Stap voor stap