5 afleveringen

Yn 1979 stekke fjouwer jongkeardels út Fryslân mei in selsmakke flot de oseaan oer. It wurdt wrâldnijs: de tocht wurdt op de foet folge troch de nasjonale en ynternasjonale parse. De fjouwer avonturiers, Frits Riemersma, Leo van der Ploeg (ferstoarn yn maart 2021), Guus Schweigmann en Chris Schweigmann (ferstoarn yn novimber 2019) sille altyd ferbûn wurde oan de Sterke Yerke, de namme fan it flot. De kammeraten nimme in kassettedek mei en pakke geregeld de mikrofoan om te beskriuwen wat se meimeitsje. Thús yn Ljouwert nimt technikus Meindert van der Meulen alles op wat der mar oer de Sterke Yerke yn de media ferskynt: ynterviews yn aktualiteiteprogramma's op radio en telefyzje, nijsberjochten fan it ANP en ek telefoanpetearen dy't fierd wurde mei de manlju fia Radio Scheveningen. Oan de hân fan dizze orizjinele audio makke programmamakker Geartsje de Vries fan Omrop Fryslân in rekonstruksje fan de legindaryske reis fan de Sterke Yerke III nei Kurasao. De Sterke Yerke III - in oseaan fan dreamen is in podcast fan Omrop Fryslân.

Sterke Yerke III Omrop Fryslân

  • Maatschappij & cultuur
  • 4,3 • 3 beoordelingen

Yn 1979 stekke fjouwer jongkeardels út Fryslân mei in selsmakke flot de oseaan oer. It wurdt wrâldnijs: de tocht wurdt op de foet folge troch de nasjonale en ynternasjonale parse. De fjouwer avonturiers, Frits Riemersma, Leo van der Ploeg (ferstoarn yn maart 2021), Guus Schweigmann en Chris Schweigmann (ferstoarn yn novimber 2019) sille altyd ferbûn wurde oan de Sterke Yerke, de namme fan it flot. De kammeraten nimme in kassettedek mei en pakke geregeld de mikrofoan om te beskriuwen wat se meimeitsje. Thús yn Ljouwert nimt technikus Meindert van der Meulen alles op wat der mar oer de Sterke Yerke yn de media ferskynt: ynterviews yn aktualiteiteprogramma's op radio en telefyzje, nijsberjochten fan it ANP en ek telefoanpetearen dy't fierd wurde mei de manlju fia Radio Scheveningen. Oan de hân fan dizze orizjinele audio makke programmamakker Geartsje de Vries fan Omrop Fryslân in rekonstruksje fan de legindaryske reis fan de Sterke Yerke III nei Kurasao. De Sterke Yerke III - in oseaan fan dreamen is in podcast fan Omrop Fryslân.

  Sterke Yerke III: Trailer

  Sterke Yerke III: Trailer

  Yn 1979 stekke fjouwer jongkeardels út Fryslân mei in selsmakke flot de oseaan oer. It wurdt wrâldnijs: de tocht wurdt op de foet folge troch de nasjonale en ynternasjonale parse. De fjouwer avonturiers, Frits Riemersma, Leo van der Ploeg (ferstoarn yn maart 2021), Guus Schweigmann en Chris Schweigmann (ferstoarn yn novimber 2019) sille altyd ferbûn wurde oan de Sterke Yerke, de namme fan it flot. De kammeraten nimme in kassettedek mei en pakke geregeld de mikrofoan om te beskriuwen wat se meimeitsje. Thús yn Ljouwert nimt technikus Meindert van der Meulen alles op wat der mar oer de Sterke Yerke yn de media ferskynt: ynterviews yn aktualiteiteprogramma's op radio en telefyzje, nijsberjochten fan it ANP en ek telefoanpetearen dy't fierd wurde mei de manlju fia Radio Scheveningen. Oan de hân fan dizze orizinele audio makke programmamakker Geartsje de Vries fan Omrop Fryslân in rekonstruksje fan de legendaryske reis fan de Sterke Yerke III nei Kurasao. De Sterke Yerke III - in oseaan fan dreamen is in podcast fan Omrop Fryslân.

  • 3 min.
  De Sterke Yerke III #1 De reis begjint

  De Sterke Yerke III #1 De reis begjint

  De freoneploech fan de Sterke Yerke hat al mei in selsboud flot op de Fryske marren fearn en komt op it idee om nei Skylge te farren. As dat sûnder problemen slagget ûntstiet it idee om nei Ingelân te gean. Dat mislearret folslein, de Sterke Yerke sinkt, en de freonen bouwe in nij flot: de Sterke Yerke 2. Dêrmei slagget it wol om yn Londen oan te kommen en se wurde ûntfongen troch de Nederlânske konsul dêr. Hy opperet - as grapke - it idee om mei it flot de oseaan oer te stekken. De mannen laitsje der om, mar it siedsje is plante en trije jier letter leit der in flot dat de hege weagen fan de oseaan oan kinne moat. By de start, op 1 augustus 1979 is it striemin waar en se komme net fierder as Den Helder. Mar as it waar opknapt set de reis echt útein. No ja, echt?  

  • 22 min.
  De Sterke Yerke III #2 Echt ûnderweis

  De Sterke Yerke III #2 Echt ûnderweis

  It flot hat oan it swalkjen west. De goeie wyn wol mar net komme en der is tsjinslach: harren folchskip, de Blue Stone, reitsje se kwyt. Sûnder de Blue Stone is it hiel dreech it Kanaal mei it drokke skipfeartferkear oer te stekken. Uteinlik fine de Blue Stone en de Sterke Yerke elkoar wer yn Zeebrugge. Mar as der in swiere stoarm oankundige wurdt, beslute de mannen om de haven fan Hoek van Holland op te sykjen. As de stoarm oer is, besykje se opnij om Ingelân te berikken en no slagget it wol. It wurdt sels moai waar en stjoerman Guus Schweigmann fiert syn jierdei midden op see.

  • 22 min.
  De Sterke Yerke III #3 Fan in fersûpte kat en oare aventoeren

  De Sterke Yerke III #3 Fan in fersûpte kat en oare aventoeren

  As de Sterke Yerke Ingelân achter har litten hat, nimme se ôfskied fan it folchskip de Blue Stone. De Yerke moat it no op eigen krêft dwaan en dat giet as slydjaget. Oant der op 14 septimber in swiere stoarm opstekt en de Yerke-mannen in ferlies ynkassearje moatte.... Nei dat drama fart it flot fierder rjochting de Kanaryske eilannen. It makket grutte yndruk as der ynienen in walfisk achter harren opdûkt en se binne optein as in groep dolfinen mei harren meiswimt. Troch de tsjinslach yn it begjin fan de reis én in wynstilte fan in pear dagen, driget in tekoart oan iten en se gean op rantsoen.  

  • 23 min.
  De Sterke Yerke III #4 Krekt net

  De Sterke Yerke III #4 Krekt net

  Fan Las Palmas nei de Antillen giet it yn earstoan poerbêst. It is spitich dat harren radio it net mear docht, mar och... sa slim is dat dochs net? Op 5 desimber fiere de keardels noch in alternatyf Sinteklaasfeest en se ha net yn de gaten dat se 'hot news' binne yn Nederlân: trochdat der gjin radioferkear mear is, wit de famylje net wêr't se binne en oft se noch wol op de oseaan farre. Alle aktualiteiteprogramma's berjochtsje deroer en Radio Scheveningen docht in oprop oan skipfeartferkear om út te sjen nei de Yerke. Dat slagget: se wurde opmurken troch in Liberiaansk skip en it thúsfront wurdt gerêststeld. Se binne dan hast op de einbestimming. Yn it sicht fan de haven giet it dochs noch mis: troch allerhande tafallichheden kin der net navigearre wurde en foar't se it yn 'e gaten ha, smite de hege weagen de Sterke Yerke op de rotskust by Bonêre.

  • 21 min.

Klantrecensies

4,3 van 5
3 beoordelingen

3 beoordelingen

G1763 ,

De Sterke Yerke 3, in oseaan fan dreamen

Mooie historische opnames! Prachtig tijdsbeeld en bijzonder verhaal over 4 jongemannen die op een vlot de Oceaan oversteken. Tweetalig: Fries en Nederlands, voor niet-Friestaligen prima te volgen. Aanrader!

Top-podcasts in Maatschappij & cultuur

De Grote Podcastlas
Saar Magazine
Dag en Nacht Media
NPO Radio 1 / AVROTROS
NPO Radio 1 / VPRO
Teun van de Keuken & Gijs Groenteman