39 min

انسانیت زدایی از اعدامی – بین سطو‪ر‬ بین سطور

    • Politics

حسین باستانی در این پادکست به بررسی سازوکارِ انسانیت زدایی از محکومان به اعدام می پردازد.

حسین باستانی در این پادکست به بررسی سازوکارِ انسانیت زدایی از محکومان به اعدام می پردازد.

39 min