36 episodes

Ein podkast hvor programleiar Jørn Øyrehagen Sunde, saman med ein ny gjest kvar veke, tek utgangspunkt i Landslova av 1274 og prøver å gi eit bilete av Norge og Europa i høgmellomalderen.
I desember 2023 kjem òg 24 små forteljingar om Magnus Lagabøte og Landslova, som ein del av julekalenderen til Nasjonalbiblioteket på nb.no.
Lagapodden er produsert av Nasjonalbiblioteket. Musikk ved Øyonn Groven Myhren.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Lagapodden Nasjonalbiblioteket

  • History
  • 4.7 • 25 Ratings

Ein podkast hvor programleiar Jørn Øyrehagen Sunde, saman med ein ny gjest kvar veke, tek utgangspunkt i Landslova av 1274 og prøver å gi eit bilete av Norge og Europa i høgmellomalderen.
I desember 2023 kjem òg 24 små forteljingar om Magnus Lagabøte og Landslova, som ein del av julekalenderen til Nasjonalbiblioteket på nb.no.
Lagapodden er produsert av Nasjonalbiblioteket. Musikk ved Øyonn Groven Myhren.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  Landslova mellom gamal og ny rett

  Landslova mellom gamal og ny rett

  I det som gjerne vert kalla prologen til Landslova av 1274 står Magnus Lagabøter fram som ein konge som bare bøtte på gamal rett. I det ein gjerne kallar epilogen til Landslova står derimot kongen fram meir som ein lovgjevar. Begge deler er for så vidt rett, sidan Landslova både byggjer på gamal rett og innfører heilt nye lovreglar. Så då må ein spørja: I kva grad vidareførte Landslova gamal rett, kvifor vart gamal rett vidareført, og kva gamal rett valte ein å vidareføra når det var fleire alternativ? Og i kva grad vart det laga ny rett med Landslova, kva omsyn fremma ein gjennom dei nye reglane, og kan vi slutta frå arbeidet med Landslova til kva politikk Magnus Lagabøter ønskte å føra?


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 31 min
  Jordbruk og handelsverksemd i mellomalderen

  Jordbruk og handelsverksemd i mellomalderen

  Landslova av 1274 bygde vidare på, og utvida ein tradisjon for rettsleg regulering av jordbruk og handel. Utmarksressursar har alltid vore viktig for norsk økonomi, og difor underlagt rettsleg regulering som Landslova i stor grad vidareførte. Oppløysinga av trælehaldet gjorde at det kom til nye ordningar for jordleige, og ein klasse av det som seinare heiter leiglendingar vaks frampå 1100-talet. Oppløysinga av ættesamfunnet gjorde at odelsretten gjennomgjekk endringar før den fekk si form med Landslova. Og byveksten på 1100- og 1200-talet førte til eit større behov for pris- og næringsregulering i Bylova av 1276. Så korleis vart jordbruk og handelsverksemd regulert av Magnus Lagabøter i hans store lovarbeid på slutten av 1200-talet?
  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 34 min
  Styrings og kontroll gjennom klageordninga

  Styrings og kontroll gjennom klageordninga

  Landslova stilte kongsmakta ovanfor to problem, som heng saman. For det fyrste var det eit heller lite kongelege styringsapparatet som skulle sikra at Landslova vart ei verksam lov, og ikkje eit reint skrivebordsarbeid. For det andre var Landslova verksam i heile Fastlands-Norge, i tillegg til vesterhavsøyane Færøyane, Shetland og Orknøyane, og dei geografiske distansane gjorde det vanskeleg for ein liten sentraladministrasjon å kontrollera korleis Landslova vart faktisk nytta rundt om i riket. Difor sette Landslova og rettarbota frå 1280 opp ei styringsstruktur som gjorde at konges menn både måtte samarbeida lokalt, og faktisk vart kontrollert av lokalsamfunnet. Korleis var desse kontrollordningane designa, og korleis fungerte dei gjennom mellomalderen?
  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 30 min
  Skiljet mellom verdsleg og åndelege jurisdiksjon

  Skiljet mellom verdsleg og åndelege jurisdiksjon

  Etter Landslova av 1274 var kongen Guds ombodsmann og styrte den verdslege delen av riket, medan biskopen, som òg var Guds ombodsmann, og styrte den åndelege delen av riket. Difor regulerte Landslova bare verdslege spørsmål, medan dei åndelege – som til dømes ekteskap – vart regulert av kyrkja sin rett – den kanoniske retten. I settargjerda, ein avtale mellom kongs- og kyrkjemakt i 1277, vart lovgjevings- og domsmakt fordelt mellom desse to delane av det vi kan kalla ei statsmakt. Men i Settargjerda finn ein ofte ganske generelle formuleringar, og praksis var langt meir mangfaldig enn det ein kan lesa ut av denne avtalen. Så, ut i frå det bevarte diplommaterialet frå mellomalderen, korleis vart dette skiljet mellom verdsleg og åndeleg jurisdiksjon faktisk handheva? Kva slags domstolar tok folk sakene sine til, korleis vart det laga domstolsordningar som byrde bru over skiljet mellom det verdslege og åndelege, og i kva grad kan vi slutta oss til at skiljet mellom verdsleg og åndeleg jurisdiksjon faktisk var viktig i folk sin kvardag?
  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 32 min
  Det norske aristokratiet

  Det norske aristokratiet

  «Norge, Norge, hytter og hus og ingen borge», skreiv Bjørnstjerne Bjørnsson i eit dikt. Heilt korrekt er ikkje dette, for det fanst kongelege borganlegg i norske byar, og nokre aristokratar bygde seg mindre steinborger på slutten av 1200-talet. Men dette var likevel ingenting i forhold til det ein fann elles i Europa, og sjølv i våre naboland Sverige og Danmark, der aristokratar sine steinborger gjorde teneste som både forsvarsverk og administrative sentrum på deira jordegods. Denne mangelen på visuelt uttrykk for aristokratiet si makt har gjerne leia til at ein overser aristokratiet si rolle i norsk mellomalderhistorie. Men kven utgjorde det norske aristokratiet, kva rettsleg og politisk rolle spela dei i dei ulike delane av mellomalderen, og i kva grad minna dei om deira standfellar i resten av Europa?
  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 31 min
  Kvinner som rettslege aktørar

  Kvinner som rettslege aktørar

  Samanliknar ein kvinner si rettslege stilling etter Landslova med den ein finn i mange andre lovverk i Europa, så hadde dei ein sterkare stilling i det norske samfunnet. Problemet er at lovene, som for så vidt sagalitteraturen, gjev oss avgrensa innsyn i korleis kvinner faktisk opererte som rettslege aktørar. Det bevarte diplommaterialet gjev oss derimot eit større innblikk i faktisk praksis, sjølv om bevaringssituasjonen gjer dette òg til ei problematisk kjelde. Men kva kvinner møter vi i diplommaterialet og andre kjelder i tida rundt Landslova, korleis agerer dei som rettslege aktørar, og står dei fram som meir handlande enn det ein kan lesa ut av Landslova?


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 36 min

Customer Reviews

4.7 out of 5
25 Ratings

25 Ratings

Top Podcasts In History

Gjenklang & Acast
Gjenklang & Acast
Nasjonalbiblioteket
Goalhanger Podcasts
Plateselskapet No. 13
Moderne Media og Untold

You Might Also Like

Nasjonalbiblioteket
Gjenklang & Acast
Gjenklang & Acast
NRK
Aftenposten
Dagens Næringsliv & Acast