5 episodes

The documentaries and eBooks about the birth of Solidarity trade union movement 1980 and the revolutions of 1989 in Central Europe with Polish Round Table talks, the fall of Berlin Wall and the collapse of communism.
Languages: Polish, English

Solidarity and the Fall of Communism European Solidarity Centre / Europejskie Centrum Solidarności

  • History

The documentaries and eBooks about the birth of Solidarity trade union movement 1980 and the revolutions of 1989 in Central Europe with Polish Round Table talks, the fall of Berlin Wall and the collapse of communism.
Languages: Polish, English

  • video
  Fall of the Empire

  Fall of the Empire

  The documentary film on the events leading towards the fall of Soviet Union and the collapse of socialist block is based on the accounts of historians (Timothy Garton Ash), politicians (Hans Dietrich Genscher, Geoffrey Howe), dissidents participating in the fight to change the system (Lech Walesa, Vaclav Havel, Victor Orban, Sergej Kovaliov) in order to create a new Europe. In the reach archive material the documentary shows the crucial events of the common road to freedom – the road led by Polish Solidarity movement – „Solidarność”.

  • 53 min
  • video
  Upadek Imperium

  Upadek Imperium

  Film przedstawia wydarzenia, które doprowadziły do upadku Związku Radzieckiego i rozpadu bloku socjalistycznego w relacjach historyków ( Timothy Garton Ash), polityków (Hans Dietrich Genscher, Geoffrey Howe), dysydentów, uczestników walki o zmianę systemu (Lech Wałęsa, Vaclav Havel, Victor Orban, Siergiej Kowaliow) i nowy kształt Europy. W bogatych materiałach archiwalnych pokazane są najważniejsze wydarzenia tej zbiorowej drogi do wolności,
  w którą znaczący wkład wniosła polska Solidarność.

  • 53 min
  • video
  August '80 / Sierpień '80

  August '80 / Sierpień '80

  The film combines documentary archive footage, audio recordings, photographs and the testimonies of particpants to show one of the most important moments in the contemporary history: the birth of Solidarność, Polish trade union and social movement in the Gdansk Shipyard in August 1980. 10 million people have joined Solidarność. The movement struggled for freedom and human rights in the communist state. It has managed to overcome the division of Europe. The movement’s leader, Lech Walesa received Nobel Peace Prize and became the first President of the independent Poland.

  Film łączy archiwalne materiały filmowe, nagrania audio, zdjęcia i świadectwa uczestników wydarzeń by pokazać moment narodzin jednego z najważniejszych współczesnych ruchów społecznych, związku zawodowego Solidarność w sierpniu 1980 w Gdańskiej Stoczni. 10 milionów Polaków zapisało się do Solidarności. Ruch walczył o wolność i prawa człowieka w kraju komunistycznym. Zdołał pokonać podział Europy. Przywódca ruchu Lech Wałęsa otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla i został pierwszym Prezydentem niepodległej Polski.

  • 8 min
  Solidarność i upadek komunizmu

  Solidarność i upadek komunizmu

  Zapis konferencji (3–4.06, Warszawa-Gdańsk), w której uczestniczyli dawni opozycjoniści oraz przedstawiciele świata kultury, nauki, polityki z Niemiec, Rosji, Francji, Czech, Litwy, Bułgarii, Węgier, Rumunii i Ukrainy, którzy podzielili się refleksjami na temat wydarzeń roku 1989 w swoich krajach. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Bronisław Komorowski, Siergiej Kowalow, Vytautas Landsbergis, Jadwiga Staniszkis, Bogdan Borusewicz, Lech Wałęsa, Czech Vaclav Havel, Żelju Żelew, Donald Tusk.

  Solidarity and the Fall of Communism

  Solidarity and the Fall of Communism

  Conference record (3-4.06, Warsaw and Gdańsk), which was attended by former dissidents and representatives of the world of culture, science, politics from Germany, Russia, France, Czech Republic, Lithuania, Bulgaria, Hungary, Romania and Ukraine who shared their reflections on the events of 1989 in their countries. The invited guests were: Bronislaw Komorowski, Sergei Kovalev, Vytautas Landsbergis, Bogdan Borusewicz, Lech Walesa, Vaclav Havel, Żelju Zhelev, Donald Tusk.

Top Podcasts In History

More by European Solidarity Centre / Europejskie Centrum Solidarności