2 episodes

دنیای زنجیره‌بلوک از بلوک‌هایی ساخته شده که هرکدام داستانی از کاربردهای متفاوت این فناوری را در خودشان دارند. در بلوک 42 هربار یکی از این داستان‌ها را برای شما بازگو می‌کنیم.

Block42 علیرضا عبودیت

    • Technology

دنیای زنجیره‌بلوک از بلوک‌هایی ساخته شده که هرکدام داستانی از کاربردهای متفاوت این فناوری را در خودشان دارند. در بلوک 42 هربار یکی از این داستان‌ها را برای شما بازگو می‌کنیم.

Top Podcasts In Technology