1 episode

Alaye nipa ola ti o nbe fun irun pipe ati awon idajo esin ti o ro m o o, olubanisoro se alaye wipe Ojise Olohun – ike ati ola Olohun ki o maa ba a- kii pe irun tabi se ikaama fun irun odun mejeeji: odun itunu aawe ati odun ileya.

Ola ti o wa fun Irun Pipe ati Awon Idajo Esin ti o sopo mo o Sharafuddeen Gbadebọ Raji

    • Islam

Alaye nipa ola ti o nbe fun irun pipe ati awon idajo esin ti o ro m o o, olubanisoro se alaye wipe Ojise Olohun – ike ati ola Olohun ki o maa ba a- kii pe irun tabi se ikaama fun irun odun mejeeji: odun itunu aawe ati odun ileya.

    Ola ti o wa fun Irun Pipe ati Awon Idajo Esin ti o sopo mo o

    Ola ti o wa fun Irun Pipe ati Awon Idajo Esin ti o sopo mo o

    Ola ti o wa fun Irun Pipe ati Awon Idajo Esin ti o sopo mo o

    • 51 min

Top Podcasts In Islam