176 episodes

در این کانال، کتابهایی را که خودم خواندم، با شما به اشتراک می گذارم. این کتابها دارای مضامین روانشناسانه هستند.
برای اطلاعات بیشتر به آدرس:
http://t.me/hashtag000life
مراجعه کنید.

ایمیل:
akbar.nokia@gmail.com

پادکست های هشتگ زندگ‪ی‬ Akbar Sharabyani

  • Science

در این کانال، کتابهایی را که خودم خواندم، با شما به اشتراک می گذارم. این کتابها دارای مضامین روانشناسانه هستند.
برای اطلاعات بیشتر به آدرس:
http://t.me/hashtag000life
مراجعه کنید.

ایمیل:
akbar.nokia@gmail.com

  شدم آنکه هستم - اپیزود نوزدهم

  شدم آنکه هستم - اپیزود نوزدهم

  کتاب: شدم آنکه هستمنوشتهء: اروین یالوم---------------------------------------------------اپیزود: نوزدهمفصل های: سی ام و سی و یکم---------------------------------------------------اسپانسر: گروه همکاوانوبسایت: www.hamkavan.comاینستاگرام: @hamkavan----------------------------------------------------این پادکستها همزمان در کانال تگرامیِ "هشتگ زندگی" نیز منتشر می شوند.Http://t.me/hashtag000life---------------------------------------------------موزیک متن، اثر "وو جای هو" و موزیک پایانی، اثر "تئو سانتو نومه" می باشد.#کتاب_صوتی #شدم_آنکه_هستم #روانشناسی #فلسفه #خود_کاوی #خود_شناسی #اورین_یالوم #اگزیستانسیال

  • 45 min
  شدم آنکه هستم - اپیزود هجدهم

  شدم آنکه هستم - اپیزود هجدهم

  کتاب: شدم آنکه هستمنوشتهء: اروین یالوم---------------------------------------------------اپیزود: هجدهمفصل: بیست و نهم---------------------------------------------------اسپانسر: گروه همکاوانوبسایت: www.hamkavan.comاینستاگرام: @hamkavan----------------------------------------------------این پادکستها همزمان در کانال تگرامیِ "هشتگ زندگی" نیز منتشر می شوند.Http://t.me/hashtag000life---------------------------------------------------موزیک متن، اثر "وو جای هو" و موزیک پایانی، اثر "تئو سانتو نومه" می باشد.#کتاب_صوتی #شدم_آنکه_هستم #روانشناسی #فلسفه #خود_کاوی #خود_شناسی #اورین_یالوم #اگزیستانسیال

  • 35 min
  شدم آنکه هستم - اپیزود هفدهم

  شدم آنکه هستم - اپیزود هفدهم

  کتاب: شدم آنکه هستمنوشتهء: اروین یالوم---------------------------------------------------اپیزود: هفدهمفصل: بیست و هشتم---------------------------------------------------اسپانسر: گروه همکاوانوب سایت: www.hamkavan.comاینستاگرام: @hamkavan--------------------------------------------------این پادکستها همزمان در کانال تگرامیِ "هشتگ زندگی" نیز منتشر می شوند.Http://t.me/hashtag000life---------------------------------------------------موزیک متن، اثر "وو جای هو" و موزیک پایانی، اثر "تئو سانتو نومه" می باشد.#کتاب_صوتی #شدم_آنکه_هستم #روانشناسی #فلسفه #خود_کاوی #خود_شناسی #اورین_یالوم #اگزیستانسیال

  • 43 min
  شدم آنکه هستم - اپیزود شانزدهم

  شدم آنکه هستم - اپیزود شانزدهم

  کتاب: شدم آنکه هستمنوشتهء: اروین یالوم---------------------------------------------------اپیزود: شانزدهمفصل های : بیست و ششم و بیست و هفتم---------------------------------------------------اسپانسر: گروه همکاوانوب سایت: www.hamkavan.comاینستاگرام: @hamkavan--------------------------------------------------این پادکستها همزمان در کانال تگرامیِ "هشتگ زندگی" نیز منتشر می شوند.Http://t.me/hashtag000life---------------------------------------------------موزیک متن، اثر "وو جای هو" و موزیک پایانی، اثر "تئو سانتو نومه" می باشد. #کتاب_صوتی #شدم_آنکه_هستم #روانشناسی #فلسفه #خود_کاوی #خود_شناسی #اورین_یالوم #اگزیستانسیال

  • 53 min
  شدم آنکه هستم-اپیزود پانزدهم

  شدم آنکه هستم-اپیزود پانزدهم

  کتاب: شدم آنکه هستمنوشتهء: اروین یالوم---------------------------------------------------اپیزود: پانزدهمفصل های : بیست و چهارم و بیست و پنجم---------------------------------------------------این پادکستها همزمان در کانال تگرامیِ "هشتگ زندگی" نیز منتشر می شوند.Http://t.me/hashtag000life---------------------------------------------------موزیک متن، اثر "وو جای هو" و موزیک پایانی، اثر "تئو سانتو نومه" می باشد. #کتاب_صوتی #شدم_آنکه_هستم #روانشناسی #فلسفه #خود_کاوی #خود_شناسی #اورین_یالوم #اگزیستانسیال

  • 34 min
  شدم آنکه هستم - اپیزود چهاردهم

  شدم آنکه هستم - اپیزود چهاردهم

  کتاب: شدم آنکه هستمنوشتهء: اروین یالوم---------------------------------------------------اپیزود: چهاردهمفصل های : بیست و دوم و بیست و سوم---------------------------------------------------این پادکستها همزمان در کانال تگرامیِ "هشتگ زندگی" نیز منتشر می شوند.Http://t.me/hashtag000life---------------------------------------------------موزیک متن، اثر "وو جای هو" و موزیک پایانی، اثر "تئو سانتو نومه" می باشد. #کتاب_صوتی #شدم_آنکه_هستم #روانشناسی #فلسفه #خود_کاوی #خود_شناسی #اورین_یالوم #اگزیستانسیال

  • 48 min

Top Podcasts In Science

Listeners Also Subscribed To