61 episodes

Ravi Ponta Ji

Ravi Ponta Ji ravi ponta

  • Self Help

Ravi Ponta Ji

  Samajh ki koi kami yahi

  Samajh ki koi kami yahi

  Samajh ki koi kami yahi

  • 8 sec
  Dil par lena chor do bhai

  Dil par lena chor do bhai

  Dil par lena chor do bhai

  • 9 sec
  Roti kachi kyo hui

  Roti kachi kyo hui

  Roti kachi kyo hui

  • 9 sec
  Jyada mirche mat khao

  Jyada mirche mat khao

  Jyada mirche mat khao

  • 8 sec
  Pet mai garmi ho gae

  Pet mai garmi ho gae

  Pet mai garmi ho gae

  • 10 sec
  Math samajh nahi ata isko

  Math samajh nahi ata isko

  Math samajh nahi ata isko

  • 10 sec

Top Podcasts In Self Help