93 episodes

อยู่​เย็นเป็นสุข Support this podcast: https://anchor.fm/amita99/support

คนที่คุณก็รู้ว่าใคร Amita99

  • Improv

อยู่​เย็นเป็นสุข Support this podcast: https://anchor.fm/amita99/support

  Ep. 95 สัจจะ ตอน สัจจะที่มนุษย์​ต้องประพฤติ​

  Ep. 95 สัจจะ ตอน สัจจะที่มนุษย์​ต้องประพฤติ​

  สัจจะ​ต่อ​ความดี​อานุภาพ​พลิก​โลก​🍀 ความหมายและการแสดงออก:นิสัยรักการพูดจริง/นิสัยรักการทำจริง/นิสัยนักการแสวงหาความจริงและความดี/การฝึกสัจจะต่อความดีขั้นต้น

  ---

  Support this podcast: https://anchor.fm/amita99/support

  • 39 min
  Ep. 94 สัจจะ ตอน สัจจะที่มนุษย์​ต้องรีบรู้ประการที่ 4

  Ep. 94 สัจจะ ตอน สัจจะที่มนุษย์​ต้องรีบรู้ประการที่ 4

  สัจจะ​ต่อ​ความดี​อานุภาพ​พลิก​โลก​🍀 มนุษย์​ต้องมีกัลยาณมิตร​ช่วยชี้ทางถูกให้ / กัลยาณมิตร​คือใคร / กัลยาณมิตร​อยู่ที่ไหน / สรุป

  ---

  Support this podcast: https://anchor.fm/amita99/support

  • 16 min
  Ep. 93 สัจจะ ตอน สัจจะที่มนุษย์​ต้องรีบรู้ประการที่ 3

  Ep. 93 สัจจะ ตอน สัจจะที่มนุษย์​ต้องรีบรู้ประการที่ 3

  สัจจะต่อความดีอานุภาพ​พลิก​โลก​🍀 สิ่งแวดล้อม

  ---

  Support this podcast: https://anchor.fm/amita99/support

  • 6 min
  Ep. 92 สัจจะ ตอน สัจจะที่มนุษย์​ต้องรีบรู้ประการที่ 2

  Ep. 92 สัจจะ ตอน สัจจะที่มนุษย์​ต้องรีบรู้ประการที่ 2

  สัจจะต่อความดี อานุภาพ​พลิกโลก 🍀 โรค 6 ประจำกาย / โรค 3 ประจำใจ / ความสัมพันธ์​ระหว่างโรค 6 ประจำกายกับโรค 3 ประจำใจ

  ---

  Support this podcast: https://anchor.fm/amita99/support

  • 25 min
  Ep. 91 สัจจะ ตอน สัจจะ​ที่ต้องรีบรู้ ประการที่ 1

  Ep. 91 สัจจะ ตอน สัจจะ​ที่ต้องรีบรู้ ประการที่ 1

  จากหนังสือ สัจจะต่อความดี อานุภาพ​พลิก​โลก​

  ---

  Support this podcast: https://anchor.fm/amita99/support

  • 19 min
  Ep. 90 สัจจะ ตอน โลกย่อมสงบสุขหากมีสัจจะต่อความดี

  Ep. 90 สัจจะ ตอน โลกย่อมสงบสุขหากมีสัจจะต่อความดี

  ความหมายของสัจจะ /อานุภาพสัจจะต่อความ/ ดีอาจจะต่อความดี 2 เพื่อการพลิกโลก

  ---

  Support this podcast: https://anchor.fm/amita99/support

  • 18 min

Top Podcasts In Improv