10 episodes

W podcaście dyskutuję o najważniejszych wydarzeniach z zakresu praw człowieka, praworządności i standardów demokratycznych - w Polsce i na świecie. Moimi gośćmi są aktywiści i aktywistki organizacji społecznych, eksperci, ale także osoby, których historie są ważne dla zrozumienia polskiej rzeczywistości.

Dwa pierwsze odcinki to podsumowanie 2020 r. W ramach cyklu "Służba państwu" chcę przeprowadzić rozmowy z przedstawicielami grup zawodowych, które zostały szczególnie dotknięte zmianami od 2015 r.

Adam Bodnar Podcast "Nie tylko o prawach człowieka‪"‬ Adam Bodnar

  • News Commentary
  • 4.8 • 13 Ratings

W podcaście dyskutuję o najważniejszych wydarzeniach z zakresu praw człowieka, praworządności i standardów demokratycznych - w Polsce i na świecie. Moimi gośćmi są aktywiści i aktywistki organizacji społecznych, eksperci, ale także osoby, których historie są ważne dla zrozumienia polskiej rzeczywistości.

Dwa pierwsze odcinki to podsumowanie 2020 r. W ramach cyklu "Służba państwu" chcę przeprowadzić rozmowy z przedstawicielami grup zawodowych, które zostały szczególnie dotknięte zmianami od 2015 r.

  Odcinek 10 - Służba państwu - rozmowa z prok. Mariuszem Krasoniem

  Odcinek 10 - Służba państwu - rozmowa z prok. Mariuszem Krasoniem

  10. odcinek podcastu to rozmowa o służbie państwu i obywatelom z prokuratorem Mariuszem Krasoniem, prokuratorem Prokuratury Regionalnej w Krakowie, członkiem zarządu Stowarzyszenia Lex Super Omnia.

  „Wielokrotnie mieliśmy okazję spotkać się z Panem Prokuratorem Mariuszem Krasoniem na sali rozpraw. Wielokrotnie prowadziliśmy z nim spory proceduralne i materialnoprawne. Polemiki procesowe, rozbieżne stanowiska, czy gorąca wymiana argumentów, a w końcu porażki - nigdy nie wywoływały w nas żądzy zemsty. Na tym właśnie polega praca prawnika – na konfrontacji, w której dochodzimy do prawdy"  - tak o prok. Krasoniu pisali jego przeciwnicy procesowi, adwokaci (mec. Czajkowska-Burda i mec. Maciej Burda) broniący Brunona Kwietnia, po tym jak został on przeniesiony z Krakowa do Wrocławia mocą decyzji Prokuratora Krajowego.

  Rozmawiamy o wyzwaniach stojących współcześnie przed zawodem prokuratora w Polsce. Prok. Mariusz Krasoń został wbrew własnej woli delegowany do Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. Zastanawiamy się co znaczy przymusowa delegacja dla prokuratora, jaki los spotkał jego kolegów i koleżanki z Lex Super Omnia, a także jakie są inne współczesne formy szykanowania prokuratorów.

  Dyskutujemy także nad reformą prokuratury, która nastąpiła w 2016 r. Wtedy wszyscy stawali w obronie niezależności Trybunału Konstytucyjnego. Dlaczego ludzie nie protestowali przeciwko reformie prokuratury? Zabrakło wyobraźni czy też być może prokuratura zasłużyła sobie na gorszą renomę? Pytam się o kondycję prokuratury także w kontekście reformy oddzielenia urzędu Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego z 2010 r. i innych systemowych problemów występujących w prokuraturze. Przypominam raporty przygotowywane w tym czasie przez Helsińską Fundację Praw Człowieka i Forum Obywatelskiego Rozwoju.

  Prok. Mariusz Krasoń przedstawia także wizję prokuratury przyszłości, w tym jak powinien brzmieć przepis Konstytucji RP regulujący niezależność prokuratorów. 

  • 1 hr 17 min
  Odcinek 9 - W obronie sędziów - rozmowa z adw. Sylwią Gregorczyk-Abram

  Odcinek 9 - W obronie sędziów - rozmowa z adw. Sylwią Gregorczyk-Abram

  Gościem 9. odcinku podcastu pt. „W obronie sędziów” jest adw. Sylwią Gregorczyk-Abram, jedna z założycielek Inicjatywy Wolne Sądy, a także działaczka Komitetu Obrony Sprawiedliwości i Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy. Pani Mecenas koordynuje program pomocy prawnej pro bono w kancelarii Clifford Chance.  Za swoją działalność była wielokrotnie nagradzana i doceniana, w tym nagrodą Prawnika Pro Bono oraz Nagrodą im. Teresy Torańskiej (jako członkini Wolnych Sądów). 

  Z Panią Mecenas rozmawiam o początkach pracy w zawodzie i zaangażowaniu prawników pro bono, uczuciach towarzyszących wyborom parlamentarnym w 2015 roku i kulisach organizowania protestów w obronie sądów oraz powstawania nowych inicjatyw obywatelskich. Zastanawiamy się nad znaczeniem edukacji obywatelskiej. Wspominamy przesłanie Piotra Szczęsnego. 

  Dyskutujemy także nad kwestiami związanymi z przystąpieniem do Unii Europejskiej. Czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej to jest nasz sąd? Czy Pani Mecenas reprezentując sędziów przed TSUE czuła, że walczy o własną tożsamość - czy to była walka przeciwko Polexitowi? Jednocześnie trzech sędziów zostało już zawieszonych przez Izbę Dyscyplinarną. Czy zatem mamy wciąż prawo wierzyć w sens integracji europejskiej oraz w UE jako wspólnotę polityczną opierającą się na wartościach demokracji i rządów prawa?

  Kolejnym gościem mojego podcastu będzie niezależny prokurator. Premiera 4 marca, godz. 20.00.

  • 59 min
  Odcinek 8 - Dyskryminacja po polsku - rozmowa z mec. Karoliną Kędziorą

  Odcinek 8 - Dyskryminacja po polsku - rozmowa z mec. Karoliną Kędziorą

  W ósmym odcinku podcastu "Nie tylko o prawach człowieka" rozmawiam z mec. Karoliną Kędziorą, założycielką oraz prezeską Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego (www.ptpa.org.pl). Mec. Kędziora pracowała do 2006 r. w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, po czym wraz z dr Krzysztofem Śmiszkiem założyła organizację zajmującą się prawnymi działaniami na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji. Jest radczynią prawną oraz członkinią Komisji Praw Człowieka przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, a także certyfikowaną trenerką antydyskryminacyjną. Współpracowała z licznymi organizacjami pozarządowymi (m.in. Polskim Związkiem Niewidomych, Fundacją Avon oraz Kampanią przeciw Homofobii). Została uhonorowana wyróżnieniem w konkursie Prawnik Pro Bono, a także "Złotym Paragrafem" Dziennika Gazety Prawnej dla najlepszego radcy prawnego. Prowadziła wiele precedensowych spraw dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji. 

  Nasza rozmowa poświęcona jest problematyce walki z dyskryminacją przy użyciu narzędzi prawnych. Pytam moją rozmówczynię jakie grupy społeczne są najczęściej w Polsce dyskryminowane oraz czy to się zmienia na przestrzeni lat? Jakie są główne luki w polskim prawie antydyskryminacyjnym? Jakie znaczenie ma orzecznictwo sądów dla kształtowania standardów? Zastanawiamy się także co jest największą barierą dla rozwoju prawa: brak edukacji antydyskryminacyjnej i obywatelskiej, polaryzacja w społeczeństwie (polityka tożsamości, narodowy populizm, działalność radykalnych organizacji), czy też być może brak wsparcia ze strony polityków? Rozmawiamy również na temat organizacji społecznych, sędziów, prokuratorów oraz prawników pro bono w sprawach dyskryminacyjnych. 

  W naszej rozmowie odwołujemy się do licznych orzeczeń sądowych. Uznaliśmy, że być może niektórzy słuchacze i słuchaczki będą zainteresowani dokładnymi namiarami na nie. Poniżej szczegółowe dane:

  1. Sprawa dot. dyskryminacji ze względu na fakt korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem - wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 3.04.2020 r., sygn. III APa 17/19

  2. Sprawa molestowania ze względu na bezwyznaniowość w miejscu pracy - wyrok Sądu Najwyższego, Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 7.11.2018 r., sygn. II PK 210/17

  3. Sprawa dyskryminacji w dostępie do kształcenia zawodowego - wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu, VIII Wydział Cywilny Odwoławczy z 21.08.2020 r., sygn. VIII Ca 1058/19

  4. Sprawa dyskryminacji przez asocjację ze względu na orientację seksualną w relacji z podmiotem prowadzącym dzialalność gospodarczą - wyrok Sądu Okręgowego w Łomży, I Wydział Cywilny z 22.03.2017 r., sygn. I Ca 75/17

  5. Sprawa dyskryminacji przez asocjację ze względu na orientację seksualną w ramach umowy cywilnoprawnej - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy z 18.11.2015 r., sygn. V Ca 3611/14

  6. Dyskryminacja ze względu na przekonania polityczne w zatrudnieniu - wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 14.09.2018 r., sygn. III APa 18/18. 

  Emisja następnego odcinka w czwartek, 25 lutego 2021 r., godz. 20.00. Z mec. Sylwią Gregorczyk-Abram z Inicjatywy "Wolne Sądy" oraz Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy będę rozmawiał o obronie polskich sędziów na poziomie krajowym i międzynarodowym, a także o jej drodze prawniczo-aktywistycznej.

  • 1 hr 10 min
  Odcinek 7 - Bezdomność młodzieży - rozmowa z Agnieszką Sikorą

  Odcinek 7 - Bezdomność młodzieży - rozmowa z Agnieszką Sikorą

  Siódmy odcinek podcastu „Nie tylko o prawach człowieka” to rozmowa o bezdomności młodzieży z Agnieszką Sikorą, prezeską Fundacji "Po Drugie". Fundacja każdego dnia pomaga młodym ludziom w resocjalizacji i readaptacji społecznej, prowadzi hostel i mieszkania treningowe, pomaga w wyjściu z kryzysu bezdomności.

  W Polsce co najmniej 30 tys. osób dotkniętych jest kryzysem bezdomności. Duża część to osoby młode. Nadal brakuje jednak danych statystycznych pokazujących precyzyjnie skalę problemu i jego pełną ogólnopolską diagnozę. Młodzi ludzie, którzy doświadczają kryzysu bezdomności rzadko zgłaszają się do ośrodków pomocy społecznej, schronisk czy noclegowni. Zazwyczaj dopiero po wielu miesiącach, a nawet latach życia bez własnego miejsca i punktu zaczepienia, młodzi ludzie decydują się szukać wsparcia.

  Pomoc aktualnie świadczona przez instytucje publiczne jest nieefektywna. Dotyczy to zarówno pomocy finansowej, mieszkaniowej, jak i działań o charakterze profilaktycznym. Również w społeczeństwie brakuje często wiedzy na temat zjawiska bezdomności młodzieży.

  W podcaście rozmawiamy także o roli sztuki w procesie resocjalizacji młodzieży. Agnieszka Sikora wyjaśnia czy produkcje telewizyjne typu „Projekt Lady” mogą w tym pomóc. Słuchacze i słuchaczki dowiedzą się także dlaczego A. Sikora przez niektórych wychowanków nazywa jest Szogunem.

  Agnieszka Sikora jest absolwentką dziennikarstwa na UW oraz studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie). Przez wiele lat pracowała jako dziennikarka, reportażystka, scenarzystka oraz reżyserka – dla stacji mediów publicznych i komercyjnych. W 2011 r., po zrealizowaniu cyklu filmów pt. „Dziewczęta z Falenicy”, postanowiła założyć Fundację „Po Drugie”.

  W następnym, ósmym odcinku podcastu będę rozmawiał z mec. Karoliną Kędziorą, prezeską Polskiego Towarzystwie Prawa Antydyskryminacyjnego. Zastanowimy się kto jest obecnie w Polsce ofiarą dyskryminacji, jak orzekają sądy w tego typu sprawach oraz dlaczego ważne jest zaangażowanie prawników pro bono.

  ***

  W podcaście skorzystałem z fragmentu utworu „Życia zakręty” autorstwa MOW-Squad. Teledysk jest dostępny na stronie https://www.youtube.com/watch?v=dHoV8lYY6z8

  • 45 min
  Odcinek 6 - Służba państwu - rozmowa z sędzią Waldemarem Żurkiem

  Odcinek 6 - Służba państwu - rozmowa z sędzią Waldemarem Żurkiem

  W szóstym odcinku podcastu "Nie tylko o prawach człowieka" rozmawiam z sędzią Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemarem Żurkiem. Sędzia Waldemar Żurek orzeka od 1997 r., był przez prawie dwie kadencje członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, a także jej rzecznikiem prasowym. Aż do czasu powołania tzw. neoKRS w 2018 r. Jest znany ze swojej bezkompromisowej i odważnej obrony niezależności sądownictwa. Za swoją walkę płaci każdego dnia cenę. 

  W naszej rozmowie poruszamy kwestię zmian niedemokratycznych w Polsce dotyczących sądownictwa, ale także ich wpływ na życie sędziego Żurka. Pytam między innymi:

  1. Na ile działalność w Konfederacji Polski Niepodległej (organizacja Strzelec) w czasach PRL wpłynęła na wybory życiowe? 

  2. Dlaczego tzw. stara Iustitia nie była w stanie się przebić do środowiska sędziowskiego z postulatami reform? Czy środowisko nie było zbyt zamknięte na społeczeństwo i za bardzo nie skupiało się na swoim statusie, a nie na służbie?

  3. Jakie znaczenie ma działalność komunikacyjna sądów? Czy to była jedna z przyczyn zmian, które nastąpiły w sądownictwie - kryzysy komunikacyjne ułatwiły atakowanie sędziów?

  4. Czy w latach 2015-2016 jako rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa nie czuł się osamotniony w walce o praworządność? 

  5. Jakie formy represji najbardziej potrafią zaboleć? Czy można sobie z nimi poradzić i normalnie orzekać, pracować, żyć?

  6. Czy od 2017 r. sędziowie zaczęli faktycznie stosować bezpośrednio Konstytucję?

  7. Jak wyobraża sobie Polskę w 2030 r.? Czy będzie wtedy służył Rzeczpospolitej?

  Zachęcam Państwa do wysłuchania tej trudnej i odważnej rozmowy. 

  Za tydzień, 11 lutego 2021 r., moim gościem będzie Agnieszka Sikora, prezes Fundacji "Po Drugie". Będziemy rozmawiali o prawie niedostrzegalnym problemie w naszym życiu społecznym - bezdomności młodzieży.

  • 1 hr 9 min
  Odcinek 5 - Ile kosztuje wolność? - rozmowa z dr Katarzyną Wiśniewską

  Odcinek 5 - Ile kosztuje wolność? - rozmowa z dr Katarzyną Wiśniewską

  „Ile kosztuje wolność?” - w piątym odcinku podcastu „Nie tylko o prawach człowieka” rozmawiam z dr Katarzyną Wiśniewską. W ostatnim czasie policja masowo zatrzymuje demonstrantów. Sądy rozpatrując sprawy często stwierdzają, że zatrzymania były bezzasadne, nielegalne, a także nieprawidłowe. Wielokrotnie się zdarza, że sądy stosują niepotrzebnie areszt tymczasowy. Znane są także ofiary pomyłek sądowych. Dla przykładu Tomasz Komenda dochodzi aktualnie prawie 19 mln zadośćuczynienia i odszkodowania z tytułu niesłusznego pobytu w więzieniu przez 18 lat.

  Czy wszystkie osoby bezprawnie lub niesłusznie zatrzymane lub pozbawione wolności mają prawo do zadośćuczynienia i odszkodowania? W jakiej wysokości? Czy w najbliższym czasie ustanowimy rekord? Ile Skarb Państwa traci rocznie na odszkodowania za zadośćuczynienie lub bezprawne czy niesłuszne pozbawienie wolności? Czy więcej niż stracił na prezydenckie wybory korespondencyjne? Jak powinno wyglądać modelowe rozwiązanie? Czy polskie prawo należałoby w tym zakresie poprawić i skorzystać z rozwiązań występujących w innych państwach? Wreszcie, czy prawa człowieka w ogóle można przeliczyć na pieniądze?

  Dr Katarzyna Wiśniewska jest koordynatorką Programu Spraw Precedensowych w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W 2015 r. była laureatką pierwszego miejsca w konkursie Rising Stars. Stale współpracuje z Katedrą Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji UJ. Inspiracją do rozmowy jest opublikowana niedawno przez Krakowski Instytut Prawa Karnego monografia autorstwa K. Wiśniewskiej pt. „Model odpowiedzialności Skarbu Państwa za stosowanie środków penalnych i procesowych wobec jednostki”.

  https://sklep.kipk.pl/monografie/46-model-odpowiedzialnosci-skarbu-panstwa.html

  W następnym, szóstym odcinku podcastu „Nie tylko o prawach człowieka” wystąpi sędzia Waldemar Żurek, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie oraz były rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa (do 2018 r.). Będzie to początek nowego cyklu pt. "Służba państwu".

  • 38 min

Customer Reviews

4.8 out of 5
13 Ratings

13 Ratings

Top Podcasts In News Commentary