170 episodes

Y darnau gorau o raglenni BBC Radio Cymru gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith. BBC Radio Cymru highlights for Welsh learners.

Pigion: Highlights for Welsh Learners BBC

  • Education

Y darnau gorau o raglenni BBC Radio Cymru gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith. BBC Radio Cymru highlights for Welsh learners.

  Pigion y Dysgwyr 23ain Hydref 2020

  Pigion y Dysgwyr 23ain Hydref 2020

  Post Cyntaf
  Roedd hi’n wythnos Dathlu Dysgu Cymraeg BBC Radio Cymru wythnos diwetha a gaethon ni’r cyfle i glywed gan lawer iawn o ddysgwyr am eu bywydau a’u profiadau’n dysgu’r iaith. Dechreuodd yr wythnos fore Llun wrth i Dylan Jones holi Barry Lord o Drefaldwyn ym Mhowys. Cafodd Barry ei ysbrydoli i ddysgu’r Gymraeg ar ôl bod yn yr Eisteddfod Genedlaethol pan aeth hi i ardal Meifod ym Mhowys yn 2015. Ond ydy’r pandemig wedi cael effaith ar ei brofiadau Cymraeg yn y dosbarth a’r tu allan i’r dosbarth?

  Eu bywydau a’u profiadau - Their lives and experiences

  Cafodd Barry ei ysbrydoli - Barry was inspired

  Trefaldwyn - Montgomery

  Hyder - Confidence

  Pabell - Tent

  Yn galonogol iawn - Very encouraging

  Anhygoel - Incredible

  Cyfathrebu - To communicate

  Gan gynnwys - Including


  Aled Hughes
  Barry Lord o Drefaldwyn yn dal i ddysgu ac i ddefnyddio’r Gymraeg er gwaetha’r pandemig. Mae Kai Saraceno yn dod o’r Eidal yn wreiddiol a buodd o’n byw yn y Ffindir ers pan oedd e’n naw oed. Ar hyn o bryd mae’n astudio’r Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor. Dyma i chi glip o Aled Hughes yn ei holi am ei hanes e’n dysgu’r Gymraeg.

  Er gwaetha - In spite of

  Bodoli - To exist

  Ar hap - By chance

  Cymeriad - Character

  Mae’n deg dweud - It’s fair to say

  Newid cyfeiriad - To change direction

  Yn falch - Pleased

  Cymuned - Community

  Trafod - To discuss


  Aled Hughes
  …a dyma i chi glip arall o Kai. Drwy gydol Wythnos Dathlu Dysgu Cymraeg roedd Kai ar ein sioeau yn gyson er mwyn sgwrsio gyda dysgwyr eraill a rhoi’r teimlad i ni gyd sut beth yw dod at yr iaith o‘r newydd fel oedolyn. Un ferch gafodd ei holi oedd Shaun McGovern, sy’n dod o Washington DC yn wreiddiol ond sy erbyn hyn yn byw yng Nghaernarfon. Dyma i chi flas ar y sgwrs…

  Chdi - Ti

  Gwatsiad - Gwylio

  Ffindir - Finland

  Yn ddiweddar - Recently

  Y rhan fwyaf - Most

  Wedi cuddio - Hidden


  Shan Cothi
  Eidalwr yn siarad yn Gymraeg gydag Americanes am eu profiadau’n dysgur iaith – gwych on’d ife? Gwestai Sian Cothi i ddathlu’r wythnos arbennig hon oedd Janet Tabor o Gastell-Nedd. Mae hi wedi bod yn dysgu Cymraeg ers pedair blynedd a dyma hi’n sôn am ei thaith yn dysgu’r iaith.

  Caeredin - Edinburgh

  Caint - Kent

  Casgwent - Chepstow

  Hwb - Boost

  Dychmygu - Imagine


  Gerallt Lloyd
  Janet Tabor oedd honna wedi cael blas ar y Gymraeg drwy fynd ar un o gyrsiau Gwent. Tiwtor Cymraeg oedd un o westeion Geraint Lloyd wythnos diwtha – Eilir Jones sydd yn dysgu yng ngogledd ddwyrain Cymru. Mae Eilir hefyd yn gomedïwr ac yn berfformiwr a dyma fe’n egluro wrth Geraint pam oedd e eisiau dod yn diwtor a sut cafodd e’r swydd …

  Tyrd draw - Come over

  Fesul awr - Hourly

  Hyfforddiant - Training

  Cymwysterau - Qualifications

  Cyngor - Advice

  Gwerthfawrogi - To appreciate

  Cefnogaeth - Support

  Yr Wyddgrug - Mold


  Sara Yassine
  Eilir Jones oedd hwnna’n sôn am fywyd tiwtor Cymraeg.
  Mae Sara Yassine a’i thad Ali yn dod o Grangetown, Caerdydd ac mae’r ddau’n siarad Cymraeg. Mae eu teulu yn dod o’r Aifft ac o Somalia yn wreiddiol. Dyma Ali’n rhoi o ychydig o hanes y teulu ac wedyn Sara’n chwilio am hanes poblogaeth leiafrifol Caerdydd.

  Yr Aifft - Egypt

  Lleiafrif - Minority

  Mwyafrif y disgyblion - The majority of the pupils

  Ymgynghorydd Treftadaeth - Heritage Consultant

  Bedyddio - To baptise

  Cofnod - Record

  Cafodd ei gaethiwo - Was enslaved

  Eu cadw’n gaeth - Kept captive

  Y Gymanwald - The Commonwealth

  O dras Prydeinig - Of British heritage

  • 17 min
  Pigion y Dysgwyr 16eg Hydref 2020

  Pigion y Dysgwyr 16eg Hydref 2020

  Aled Hughes
  Mae’r gân Bohemian Rapsody gan y band Queen yn enwog iawn ond roedd rhai yn y band eisiau galw’r gân yn Mamma. Fasai’r gân wedi bod mor boblogaidd gyda’r enw hwnnw tybed? Dyna buodd Geraint Cynan yn ei drafod gyda Aled Hughes a dyma i chi flas ar y sgwrs…

  Mymryn - A little

  Crybwyll - To mention

  Cydio - To grasp

  Crynhoi’r cyfnod - To summarise the period

  Yn ddiamheuol - Without doubt

  Mewn un ystyr - In one respect

  Uchafbwynt - Highlight

  Cyfarwyddwr - Director

  Rhyddhau - To release

  Gweddu - To suit


  Dros Ginio
  Geraint Cynan oedd hwnna’n trafod Bohemian Rhapsody ar raglen Aled Hughes. Roedd Marathon Llundain yn dathlu ei benblwydd yn bedwar deg eleni ond ras wahanol iawn oedd i’w chael penwythnos cyntaf Hydref eleni. Roedd y rhedwyr elitaidd yn rhedeg yn y ddinas fel arfer, ond roedd rhaid i bawb arall redeg ras rithiol. Un o’r rhai gymerodd ran yn y ras rithiol oedd Paul Williams o Lanfihangel y Creuddyn yng Ngheredigion a dyma fe’n siarad am y profiad gyda Dewi Llwyd..

  Rhithiol - Virtual

  Her anferth - A huge challenge

  Y tywyllwch - The dark

  Gweddill ein hoes - The rest of our lives

  (Roedd…)wedi cael eu gohirio - Had been cancelled

  Dw i’n casglu - I take it

  Ar y brig - On top

  Yn argoeli’n dda - It augurs well


  Rhys Mwyn
  A phob lwc i Paul yn y rasys sydd i ddod on’d ife? Roedd Huw Jones yn bennaeth S4C yn y gorffennol ac wedi dal swyddi pwysig iawn ym mywyd cyhoeddus Cymru dros y blynyddoedd, ond daeth e’n enwog yn y chwedegau a’r saithdegau fel canwr pop a chanwr caneuon protest. Mae nifer o’r caneuon rheiny i’w cael ar albwm o’r enw Adlais gafodd ei rhyddhau yn wreiddiol yn 1976. Mae’r albwm ar gael yn ddigidol nawr a dyma i chi Huw yn esbonio wrth Rhys Mwyn sut gwnaeth e ddewis y caneuon ar gyfer yr albwm

  Adlais - Echo

  Y casgliad - The collection

  Haeddu - To deserve

  Awgrym - Suggestion

  Priodol - Appropriate

  Mwyafrif - Majority

  Adlewyrchu - To reflect

  Ymgyrchoedd - Campaigns

  Cyfrifoldeb - Responsibility

  Cenedlaethau - Generations


  Sioe Frecwast
  Huw Jones oedd hwnna’n sgwrsio gyda Rhys Mwyn am yr albwm ddigidol Adlais. Mae cystadleuaeth Bake Off Channel 4 wedi dechrau’n barod. Mae Caryl a Daf wrth eu boddau yn trafod y sioe ac un arall sy’n mwynhau ydy’r canwr opera Alun Rhys Jenkins. Buodd y tri’n sgwrsio am fara soda a rhywbeth o’r enw ‘bogels’. Beth yw hwnnw tybed? Gwrandewch ar y clip nesa ’ma i ffeindio allan …

  Eitha rhwydd - Quite easy

  Triog - Treacle

  Surdoes - Sourdough

  Enfys - Rainbow

  Bogel - Navel

  Toes - Dough


  Geraint Lloyd
  O diar, dw i’n meddwl bydd hi’n anodd edrych ar ‘bagel’ heb feddwl am fotwm bol ar ôl hynny...Nos Fawrth diwetha, cafodd Geraint Lloyd sgwrs gyda Gwenda Owen o Bontyberem. Gwenda oedd yn cael dewis cyngherddau oedd wedi aros yn y cof iddi hi, a dewisodd hi gyngerdd oedd yn golygu llawer iawn iddi hi’n bersonol …

  Cancr y fron - Breast cancer

  Triniaeth - Treatment

  Llawdriniaeth - Surgery

  Cyfres - Series

  Uniaethu - To empathise

  Ta waeth - Anyway

  Llawn dop - Full to the brim

  Cyfansoddi - To compose

  Gwerthiant - The sales


  Sian Cothi
  Gwenda Owen oedd honna’n rhannu atgofion am gyngerdd arbennig iawn gyda Geraint Lloyd. Mae hi wedi bod yn amser caled iawn i gantorion proffesiynol ers y cyfnod clo gan nad oedd yn bosib rhoi perfformiadau byw. Ond mae’r tenor Aled Hall wedi bod ar lwyfan Eglwys St James yn Islington, Llundain, y penwythnos diwetha yn perfformio gydag opera ensemble. Shan Cothi gafodd yr hanes ganddo ar Bore Cothi

  Rhagarweiniad - Introduction

  Hala - To send

  Angerdd - Passion

  Yn go glou

  • 19 min
  Pigion y Dysgwyr 9fed Hydref 2020

  Pigion y Dysgwyr 9fed Hydref 2020

  Yr actores Siân Harries, Seran Dolma, tîm pêl-droed merched yng Nghaerffili a gemau fideo

  • 20 min
  Pigion y Dysgwyr 2il Hydref 2020

  Pigion y Dysgwyr 2il Hydref 2020

  Joseph Gnagbo, Jason Edwards, y drymiwr Gethin Davies, a Beca Lyne Pirkis

  • 21 min
  Pigion y Dysgwyr 25ain Medi 2020

  Pigion y Dysgwyr 25ain Medi 2020

  Dyfed Thomas, Sioned Mills, Bethan Mair a sut all gragen cranc ein gwarchod rhag covid-19

  • 17 min
  Pigion y Dysgwyr 18fed Medi 2020

  Pigion y Dysgwyr 18fed Medi 2020

  Y peilot Robin Aled, Wiliam Lamb, Shelley Rees a gêm enfawr clwb pêl-droed Bangor 1962

  • 22 min

Top Podcasts In Education

Listeners Also Subscribed To

More by BBC