210 episodes

Zamyslenia od popredných kazateľov ako Billy Graham, Greg Laurie, Martin Luther a iných.

Zamyslenia EVS Zamyslenia EVS

  • Religion & Spirituality

Zamyslenia od popredných kazateľov ako Billy Graham, Greg Laurie, Martin Luther a iných.

  Spása je zadarmo – 1. august

  Spása je zadarmo – 1. august

  „ale ospravedlňovaní sú zadarmo z Jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi,“ (R 3:24)

  Spása je zadarmo! Boh nedáva žiadnu cenovku na dar nad všetky dary – je zadarmo! Kazatelia nie sú obchodníci, pretože nemajú čo predávať. Sú nositeľmi dobrých správ – dobrej zvesti, že „Kristus umrel pre naše hriechy podľa Písem“ (1K 15:3). Peniaze ju nedokážu kúpiť. Ľudská spravodlivosť si ju nedokáže zaslúžiť. Sociálna prestíž ti ju nepomôže získať. Morálnosť ju nedokáže kúpiť. Spása je ako povedal Izaiáš: „bez peňazí a bez platenia.“

  Boh nie je vyjednávač. Nemôžeš s ním robiť výmenný obchod. Obchodovať s ním môžeš len podľa Jeho podmienok. Vo svojej všemohúcej ruke drží nevyčísliteľný, vzácny, večný dar spásy a dáva ti ponuku bez peňazí a bez platenia. Najlepšie veci v živote sú zadarmo, nie? Vzduch, ktorý dýchame, sa nepredáva na metre kubické. Kryštálovo čistú vodu, ktorá prúdi z horského potoka, si môžeš nabrať zadarmo. Láska, viera a nádej sú zadarmo.

  Modlitba dňa

  Hoci som získal spásu vďaka najdrahšej obeti, aká kedy bola vykonaná, dal si mi ju zadarmo. Pane, chválim Ťa za tento dar daný z nesmiernej lásky.

  • 2 min
  Nechať sa odhaliť – 31. júl

  Nechať sa odhaliť – 31. júl

  „Hospodin Boh však zavolal na človeka a riekol: Kde si?“ Prvá kniha Mojžišova 3:9

  Keď Adam a Eva padli do hriechu, pokúsili sa skryť pred Bohom. Tiež sa pokúsili ospravedlniť a vyhovoriť z toho, čo spravili. Toto je to najnebezpečnejšie pri hriechu. Vedie nás do nepravdivosti voči Bohu. Aj v dnešnej dobe sa ľudia pokúšajú utiecť pred Bohom. Ospravedlňujú svoj hriech a nazývajú ho inými menami. Je to veľké milosrdenstvo, že Boh nenechal Adama a Evu, aby ukryli svoj hriech. Keby to nechal tak, neboli by nikdy spasení. Ale Boh ich chcel spasiť. Prichádza a pýta sa Adama: Kde si? A potom sa pýta Evy: Čo si to urobila? Tieto isté otázky nám Boh kladie aj dnes: Kde si? Aká je pravda o tvojom vzťahu k Bohu? Ako vyzerá tvoj život v Božom svetle? Čo si v skutočnosti urobil? Adam a Eva boli odhalení a daromne sa vyhovárali pred Bohom. To bola ich záchrana. To umožnilo Bohu, aby im povedal slová o spáse: Slová o Ňom, ktorý má byť narodený zo ženy a napraviť skazu, ktorú priniesol satan do sveta. Božím zámerom je, aby sme aj my skrze Jeho otázky stratili akúkoľvek výhovorku pred Ním. Ale nechať sa odhaliť, to stojí veľmi veľa! Preto sme v pokušení, aby sme sa ukryli pred Božím svetlom. Ale ak to robíme, nebudeme spasení. Zastav sa a daj Bohu za pravdu! Nechaj sa odhaliť! Nepokúšaj sa vyhovárať! Vtedy sa človek cíti, akoby mal všetko stratiť. Ale vtedy je tvoje srdce otvorené pre Slovo o Pánovi Ježišovi! Tebe, ktorý nemôžeš a ani nechceš skryť svoj hriech pred Bohom, Božie Slovo hovorí: „Zotriem tvoje priestupky sťa oblak a tvoje hriechy ako mračno.“ (Iz 44:22) Vtedy máš odpustené hriechy a máš večný život.

  • 3 min
  Neprestávaj napredovať – 30. júl

  Neprestávaj napredovať – 30. júl

  „lebo Ním žijeme, hýbeme sa a trváme,…“ (Sk 17:28)

  Keď som mal sedem rokov, otec mi kúpil prvý bicykel. Dovtedy som na žiadnom nejazdil. Moja rodina a priatelia sa ma trpezlivo pokúšali naučiť umeniu bicyklovania. Čoskoro som zistil, že ak chcem ostať na bicykli, musím robiť jednu vec – neprestať sa hýbať vpred. Ak by som sa zastavil, spadol by som a zranil sa. Rovnako je to aj v kresťanskom živote. Nikdy nemôžeme žiť tento život na najvyššej rovine, pokiaľ nebudeme neprestajne rásť a napredovať. Dnes by si mal byť vo svojom srdci, duši a tele Bohu bližšie než kedykoľvek vo svojom živote.

  Modlitba dňa

  Pane, na svojej púti s Tebou som urobil pokroky príliš pomaly. Nech som pritiahnutý bližšie k svetlu Tvojej lásky a milosti.

  • 1 min
  Neboj sa obrov – 29. júl

  Neboj sa obrov – 29. júl

  „Hospodin, ktorý ma vytrhol z moci leva a z pazúrov medveďa, vytrhne ma i z ruky toho Filištínca.“ (1Sam 17:37)

  Na chvíľu si predstav, že si Dávid, ktorý na poli pasie svoje stádo, keď ťa odrazu predvedú pred proroka Samuela. On ti pomaže hlavu olejom a povie, že budeš ďalším kráľom Izraela. Nedostaneš žiadnu korunu. Ani na teba nečaká žiaden voz s tajnou ochrankou. Takže ideš späť k svojmu stádu oviec a všetko sa vracia späť do normálu.

  Zamýšľam sa nad tým, či Dávidovi napadli niektoré žalmy , ktoré neskôr napísal, práve pri pasení jeho stáda. Možno niekedy uvažoval aj nad tým,  ako sú na ňom tie ovce závislé. Ako ho potrebujú dokonca aj na to, aby ich doviedol k potoku, pri ktorom sa mohli napiť. A možno mu napadlo nasledovné: „Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim privádza.“

  Potom ho raz otec poslal navštíviť jeho bratov v prvej línii izraelskej armády. Izraelci čelili Filištíncom v údolí Élá, v ktorom sa muž nadmerných rozmerov menom Goliáš každý deň posmieval izraelskej armáde. Každý bol vydesený. Aj Dávidovi bratia a kráľ Saul.

  „Nato sa Dávid opýtal mužov, ktorí stáli pri ňom: Čo dostane muž, ktorý zabije toho Filištínca a sníme pohanenie z Izraela? Veď kto je ten neobrezaný Filištínec, čo potupoval šíky živého Boha? Dávid povedal Saulovi: Nech z neho nikto nemá strach; tvoj služobník pôjde a bude bojovať s tým Filištíncom. … Hospodin, ktorý ma vytrhol z moci leva a z pazúrov medveďa, vytrhne ma i z ruky toho Filištínca.“ (1 S 17:26, 32, 37)

  Keď sa v rýchlosti presunieme na koniec príbehu, vidíme, že Dávid zloží Goliáša prakom a kameňom. Dávid sa pozeral na obra v Božom svetle. Nepozeral sa na Boha vo svetle obra.

  • 3 min
  Podriadenosť starším ľuďom – 28. júl

  Podriadenosť starším ľuďom – 28. júl

  Podobne mladší, poddaní buďte starším. 1. list Petra 5:5

  Je veľkým požehnaním, keď sa človek riadi Božím slovom. Zamysli sa nad slovami Biblie, ktoré zmenili smer tvojho života. Spôsobili, že konáš inak, ako si bol dovtedy zvyknutý. Nenaplnia ťa zvláštnou radosťou, keď potom pri čítaní alebo kázni na ne narazíš? Tvoj život je s nimi spojený. Okúsil si požehnanie, ktoré k nim Boh pripojil. Zriedka sa stane, že sa náš rozum zhodne s Bohom. Toto platí, aj keď hovoríme o podriadenosti starším ľuďom. Často sa zdá, že ich rady obmedzujú a zastavujú pokrok a rast. A predsa, poddanosť starším prináša nádherný pokoj. Spočíva v tom, že si požehnaný. Vždy si požehnaný, keď nasleduješ Božie slovo. Možno pri spomienkach budeš namietať. Môže sa zdať, že cena podriadenosti starším je privysoká. Potom si v nebezpečenstve, keď zabúdaš, že Božie cesty sú vyššie ako tvoje. Písmo hovorí, že ak sa pokoríš pred Bohom a ľuďmi, On ťa časom povýši. Nezriedka sa stáva, že Boh dovolí, aby sa to stalo ešte v tomto živote. Medzi nami sú starší ľudia, ktorí v očiach sveta nie sú veľkí ani dôležití, ale Boh ich povýšil. My, ktorí ich poznáme, sme o tom presvedčení. Boh im je nablízku nádherným spôsobom. A existuje väčšie povýšenie? O jednej veci sa nedá pochybovať: ten, kto sa teraz pokorí, bude vo večnosti povýšený. Hovorí to Božie slovo. Neslávna minulosť plná hriechu ťa nesmie zastaviť pred tým, aby si sa vrátil k Pánovmu svedectvu. Milosť ťa znovu dvíha a kladie tvoje nohy na kráľovskú cestu požehnania, ktoré prichádza, keď nasleduješ Božie slovo. Požehnané slovo svieti uprostred temného sveta: „Podobne mladší, poddaní buďte starším.” Nasleduj ho a budeš požehnaný!

  • 3 min
  Ja som váš dobrý pastier – 27. júl

  Ja som váš dobrý pastier – 27. júl

  „…po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno.“ Žalm 23:3

  Toto je svedectvo človeka, pre ktorého je Pán pastierom. Tieto slová sa týkajú všetkých, ktorí veria v Pána Ježiša a ktorým Pán Ježiš hovorí: Ja som váš dobrý pastier. Ak je niečo, čo je jasné kresťanovi, tak je to fakt, že my sami nenájdeme tú správnu cestu životom. Od mladosti sa pýtame: Ako zistím, čo je Božia vôľa v mojom živote? Kde ma chce Pán použiť? Ako sa vyhnem nebezpečenstvám a pokušeniu? Tieto a podobné otázky nie sú o nič menej aktuálne ani v staršom veku. Vtedy je dobré zastaviť sa, aby sme dovolili Pánovi viesť nás po ceste, po ktorej máme kráčať, ktorá sa v Božom Slove nazýva cestou spravodlivosti. Pán nikdy nezamýšľal, aby sme my sami uskutočňovali Jeho plány v našich životoch. Túto úlohu zobral na seba a chce, aby sme s tým počítali. Nerobí to kvôli tomu, aby sme boli počestní. A nerobí to ani preto, aby sme boli takí, akými by sme mali byť. Robí to kvôli svojmu menu. „Pre svoje meno veď ma a sprevádzaj ma.“ (Ž 31,4) Znamená to, že Pán sám chce uskutočniť všetky plány a myšlienky, ktoré má s nami. On bude dávať pozor na to, aby sa naša noha nepošmykla a nedovolí, aby sa naša noha klátila. (Ž 121:3) Nemá teda žiadnu požiadavku na nás? Áno, je to požiadavka pokory – aby sme zložili svoje veci na Neho a dôverovali Mu. „Pokorných vedie podľa práva, pokorných vyučuje svojej ceste.“ (Ž 25:9) Preto sa môžeš smelo spoľahnúť na Pána Ježiša! Vtedy bude aj On bdieť nad tebou a všetky Jeho myšlienky a plány s tebou sa naplnia.

  • 2 min

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Listeners Also Subscribed To