83 episodes

שיחות מוקראות מתוך הספר "חיי עולם".

הספר "חיי עולם" הוא פרי ליקוט של שיחות שנאמרו בהמלך שנים
אחדות. במשך השנים הללו התחלף קהל השומעים, וגם האומר עצמו נשתנה. לתורה חיי עולם ותמיד נוצרים בה פירושים חדשים - לא רק כי פנים רבות לה, אלא גם משום שאנו מתחדשים בכל יום ויום.התורה היא ספר תולדות אדם, ספר המסםר לא רק את שהיה ושעתיד להיות, אלא גם את סיפור חיינו-אנו. כפרטים, היא מורה לנו את הדרך בה נלך, משום כך ניתנה היא להידרש בכלל, בפרט ובפרטי פרטות לכל נפש מישראל, וכך נעשית היא אספקלריה מאירה ממש.

הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ) הוא מחנך ורב חסידי, חוקר ומבאר תלמוד וחסידות ובעל המפעל האדיר של ביאור התלמוד הבבלי.

הפודקאסט יוצא לאור בסיוע מרכז שטיינזלץ, אתם מוזמנים לבקר אותם באתר שלהם ולראות עוד דברים חשובים שהם עושים: https://www.steinsaltz-center.org.il/

לרכישת הספר חיי עולם באתר הוצאת קורן:

https://www.korenpub.com/maggid_he_ils/hayey-olam.html

כל הזכויות שמורות למרכז שטיינזלץ, הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ ולישיבת תקוע

חיי עול‪ם‬ ישיבת תקוע

  • Education

שיחות מוקראות מתוך הספר "חיי עולם".

הספר "חיי עולם" הוא פרי ליקוט של שיחות שנאמרו בהמלך שנים
אחדות. במשך השנים הללו התחלף קהל השומעים, וגם האומר עצמו נשתנה. לתורה חיי עולם ותמיד נוצרים בה פירושים חדשים - לא רק כי פנים רבות לה, אלא גם משום שאנו מתחדשים בכל יום ויום.התורה היא ספר תולדות אדם, ספר המסםר לא רק את שהיה ושעתיד להיות, אלא גם את סיפור חיינו-אנו. כפרטים, היא מורה לנו את הדרך בה נלך, משום כך ניתנה היא להידרש בכלל, בפרט ובפרטי פרטות לכל נפש מישראל, וכך נעשית היא אספקלריה מאירה ממש.

הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ) הוא מחנך ורב חסידי, חוקר ומבאר תלמוד וחסידות ובעל המפעל האדיר של ביאור התלמוד הבבלי.

הפודקאסט יוצא לאור בסיוע מרכז שטיינזלץ, אתם מוזמנים לבקר אותם באתר שלהם ולראות עוד דברים חשובים שהם עושים: https://www.steinsaltz-center.org.il/

לרכישת הספר חיי עולם באתר הוצאת קורן:

https://www.korenpub.com/maggid_he_ils/hayey-olam.html

כל הזכויות שמורות למרכז שטיינזלץ, הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ ולישיבת תקוע

  פרשת בחוקותי

  פרשת בחוקותי

  שיחות מוקראות על פרשת השבוע מהספר חיי עולם מאת הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ).
  השיחות הן תוצר של הסתכלות מעמיקה בתורה בניסיון למצוא השראה והדרכה, דרכי חיים ונתיבים של מעלה. השיחות מציעות קריאה חדשה לחיים דתיים בעלי משמעות וצוללות לנקודות היסוד של הפרשיות השונות במטרה לסייע למאזין למצוא את דמות דיוקנו שלו ואת משמעות חייו בדברי התורה. הפודקאסט מופק על ידי ישיבת תקוע ובסיוע מכון שטיינזלץ.
  השבוע יעסוק הפרק בנושאים:

  התוכחה - "והלכתם עמי בקרי" · החוסר בהסקת מסקנות ממאורעות החיים · תמיד קל להאשים אחרים, ולא לקחת אחריות אישית · "אנחנו ואבותינו חטאנו" - תשובה עד השורש · "על מה אבדה הארץ?"

  לשאר הפרקים בפודקאסט חיי עולם ולעוד פודקאסטים מבית ישיבת תקוע היכנסו לאתר הישיבה: https://www.yeshivatekoa.org/blank-7
  או לקישור: https://pod.link/1456268402
  מוזמנים גם כן לחפש אותנו ביוטיוב: https://bit.ly/2GgpesN
  בפייסבוק: https://bit.ly/349bW9P
  ובשאר פלטפורמות ההאזנה

  Find out more at https://hayey-olam.pinecast.co

  • 16 min
  פרשת בהר סיני

  פרשת בהר סיני

  שיחות מוקראות על פרשת השבוע מהספר חיי עולם מאת הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ).
  השיחות הן תוצר של הסתכלות מעמיקה בתורה בניסיון למצוא השראה והדרכה, דרכי חיים ונתיבים של מעלה. השיחות מציעות קריאה חדשה לחיים דתיים בעלי משמעות וצוללות לנקודות היסוד של הפרשיות השונות במטרה לסייע למאזין למצוא את דמות דיוקנו שלו ואת משמעות חייו בדברי התורה. הפודקאסט מופק על ידי ישיבת תקוע ובסיוע מכון שטיינזלץ.
  השבוע יעסוק הפרק בנושאים:

  מה עניין שמיטה להר סיני · אפקעתא דמלכא - מיהו בעל הבית · השמיטה מול "כי ימוך" - שני צדדיה של העבדות · "גרים ותושבים אתם עמדי", להיות פנסיונרים של הקב"ה · ממלכת כהנים; האחריות של הקב"ה כלפינו.

  לשאר הפרקים בפודקאסט חיי עולם ולעוד פודקאסטים מבית ישיבת תקוע היכנסו לאתר הישיבה: https://www.yeshivatekoa.org/blank-7
  או לקישור: https://pod.link/1456268402
  מוזמנים גם כן לחפש אותנו ביוטיוב: https://bit.ly/2GgpesN
  בפייסבוק: https://bit.ly/349bW9P
  ובשאר פלטפורמות ההאזנה

  Find out more at https://hayey-olam.pinecast.co

  • 17 min
  פרשת אמור

  פרשת אמור

  שיחות מוקראות על פרשת השבוע מהספר חיי עולם מאת הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ).
  השיחות הן תוצר של הסתכלות מעמיקה בתורה בניסיון למצוא השראה והדרכה, דרכי חיים ונתיבים של מעלה. השיחות מציעות קריאה חדשה לחיים דתיים בעלי משמעות וצוללות לנקודות היסוד של הפרשיות השונות במטרה לסייע למאזין למצוא את דמות דיוקנו שלו ואת משמעות חייו בדברי התורה. הפודקאסט מופק על ידי ישיבת תקוע ובסיוע מכון שטיינזלץ.
  השבוע יעסוק הפרק בנושאים:

  על מומי המקדש ומומי הסנהדרין · המקדש הוא לא שטיבל, אלא מקום של פאר · "הבו לה' בני אלים": הקב"ה רוצה אנשים שלמים · "מעוך וכתות ונתוק וכרות לא תקריבו לה' א-לוהיכם"

  לשאר הפרקים בפודקאסט חיי עולם ולעוד פודקאסטים מבית ישיבת תקוע היכנסו לאתר הישיבה: https://www.yeshivatekoa.org/blank-7
  או לקישור: https://pod.link/1456268402
  מוזמנים גם כן לחפש אותנו ביוטיוב: https://bit.ly/2GgpesN
  בפייסבוק: https://bit.ly/349bW9P
  ובשאר פלטפורמות ההאזנה

  Find out more at https://hayey-olam.pinecast.co

  • 17 min
  פרשת קדושים

  פרשת קדושים

  שיחות מוקראות על פרשת השבוע מהספר חיי עולם מאת הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ).
  השיחות הן תוצר של הסתכלות מעמיקה בתורה בניסיון למצוא השראה והדרכה, דרכי חיים ונתיבים של מעלה. השיחות מציעות קריאה חדשה לחיים דתיים בעלי משמעות וצוללות לנקודות היסוד של הפרשיות השונות במטרה לסייע למאזין למצוא את דמות דיוקנו שלו ואת משמעות חייו בדברי התורה. הפודקאסט מופק על ידי ישיבת תקוע ובסיוע מכון שטיינזלץ.
  השבוע יעסוק הפרק בנושאים:

  הקושי בחיי קדושה בתוך המציאות השוחקת · מבט של מעלה ומבט של מטה · הדרדרות יכולה להתרחש בלא משים · מיליון הנמלים של החיים

  לשאר הפרקים בפודקאסט חיי עולם ולעוד פודקאסטים מבית ישיבת תקוע היכנסו לאתר הישיבה: https://www.yeshivatekoa.org/blank-7
  או לקישור: https://pod.link/1456268402
  מוזמנים גם כן לחפש אותנו ביוטיוב: https://bit.ly/2GgpesN
  בפייסבוק: https://bit.ly/349bW9P
  ובשאר פלטפורמות ההאזנה

  Find out more at https://hayey-olam.pinecast.co

  • 16 min
  פרשת אחרי מות

  פרשת אחרי מות

  שיחות מוקראות על פרשת השבוע מהספר חיי עולם מאת הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ).
  השיחות הן תוצר של הסתכלות מעמיקה בתורה בניסיון למצוא השראה והדרכה, דרכי חיים ונתיבים של מעלה. השיחות מציעות קריאה חדשה לחיים דתיים בעלי משמעות וצוללות לנקודות היסוד של הפרשיות השונות במטרה לסייע למאזין למצוא את דמות דיוקנו שלו ואת משמעות חייו בדברי התורה. הפודקאסט מופק על ידי ישיבת תקוע ובסיוע מכון שטיינזלץ.
  השבוע יעסוק הפרק בנושאים:

  חטאם של בני אהרן · הבעיות של הקרובים לקב"ה · שחיקה מחמת קרבה, מכהנים עד ל"בני תורה" · "בקרובי אקדש" · שריפת נשמה – הגרעין הפנימי מת, ורק החיצוניות נשארה.

  לשאר הפרקים בפודקאסט חיי עולם ולעוד פודקאסטים מבית ישיבת תקוע היכנסו לאתר הישיבה: https://www.yeshivatekoa.org/blank-7
  או לקישור: https://pod.link/1456268402
  מוזמנים גם כן לחפש אותנו ביוטיוב: https://bit.ly/2GgpesN
  בפייסבוק: https://bit.ly/349bW9P
  ובשאר פלטפורמות ההאזנה

  Find out more at https://hayey-olam.pinecast.co

  • 17 min
  פרשת מצורע

  פרשת מצורע

  שיחות מוקראות על פרשת השבוע מהספר חיי עולם מאת הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ).
  השיחות הן תוצר של הסתכלות מעמיקה בתורה בניסיון למצוא השראה והדרכה, דרכי חיים ונתיבים של מעלה. השיחות מציעות קריאה חדשה לחיים דתיים בעלי משמעות וצוללות לנקודות היסוד של הפרשיות השונות במטרה לסייע למאזין למצוא את דמות דיוקנו שלו ואת משמעות חייו בדברי התורה. הפודקאסט מופק על ידי ישיבת תקוע ובסיוע מכון שטיינזלץ.
  השבוע יעסוק הפרק בנושאים:

  החיים והטוב, המוות והרע- טומאה וטהרה · איך נוצרת טומאה? מוות בהיקפים שונים · על טומאת נידה וטומאת יולדת · דרגת הטומאה קשורה לדרגת המקבל

  לשאר הפרקים בפודקאסט חיי עולם ולעוד פודקאסטים מבית ישיבת תקוע היכנסו לאתר הישיבה: https://www.yeshivatekoa.org/blank-7
  או לקישור: https://pod.link/1456268402
  מוזמנים גם כן לחפש אותנו ביוטיוב: https://bit.ly/2GgpesN
  בפייסבוק: https://bit.ly/349bW9P
  ובשאר פלטפורמות ההאזנה

  Find out more at https://hayey-olam.pinecast.co

  • 17 min

Top Podcasts In Education

Dr. Jordan B. Peterson
TED
Lauryn Evarts & Michael Bosstick / Dear Media
Motiversity
Rich Roll
Daily Stoic