1 min

34 大道氾兮 dàdào fàn xī | 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jin‪g‬ Taiwan Accent - Chinese Classical Literature▪台灣腔 中國古典文學 ▪ 台湾腔 中国古典文学

    • Language Learning

成大章第三十四
大道氾兮,其可左右。萬物恃之而生而不辭,功成而不有,衣養萬物而不為主。常無欲,可名於小;萬物歸焉而不為主,可名為大。以其終不自為大,故能成其大。
 
第 三 十 四 章
大 道 泛 兮 , 其 可 左 右 。
万 物 恃 之 以 生 而 不 辞 , 功 成 而 不 有 。
衣 养 万 物 而 不 为 主 , 可 名 于 小 ﹔
万 物 归 焉 而 不 为 主 , 可 名 为 大 。
以 其 终 不 自 为 大 , 故 能 成 其 大 。

Dì sānshísì zhāng
dàdào fàn xī, qí kě zuǒyòu. Wànwù shì zhī yǐ shēng ér bùcí, gōng chéng ér bù yǒu. Yī yǎng wànwù ér bù wéi zhǔ, kě míng yú xiǎo﹔ wànwù guī yān ér bù wéi zhǔ, kě míng wéi dà. Yǐ qí zhōng bù zì wéi dà, gù néngchéng qí dà.


34. Control
The Way flows and ebbs, creating and destroying,
Implementing all the world, attending to the tiniest details,
Claiming nothing in return.

It nurtures all things,
Though it does not control them;
It has no intention,
So it seems inconsequential.

It is the substance of all things;
Though it does not control them;
It has no exception,
So it seems all-important.

The sage would not control the world;
He is in harmony with the world.


大道弥漫,无所不在,周流左右。万物都是籍着他生的,他不自夸自诩。大功都是由他而来的,他不彰明昭著。他爱抚滋养万物,却不以主宰自居,看起来微不足道的样子。当万物都依附归向他时,他 仍然不以主宰自居,这样,他的名份可就大了。由于他从始至终不自以为大,这就成就了他的伟大。

大道瀰漫,無所不在,周流左右。萬物都是籍著他生的,他不自誇自詡。大功都是由他而來的,他不彰明昭著。他愛撫滋養萬物,卻不以主宰自居,看起來微不足道的樣子。當萬物都依附歸向他時,他 仍然不以主宰自居,這樣,他的名份可就大了。由於他從始至終不自以為大,這就成就了他的偉大。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
It would be a big help if you kindly support my channel with a cup of coffee
欢迎买杯咖杯赞助我的频道,你的小小支持是我的大大帮助
☕ https://pay.firstory.me/user/taiwanaccent

Welcome to leave a message, thought, suggestion, feedback to me.
如果你对内容有任何问题,想法,建议,都可以留言给我
https://open.firstory.me/story/ck9v7bjsoqivi0873td4ux1gc?m=comment

Powered by Firstory Hosting

成大章第三十四
大道氾兮,其可左右。萬物恃之而生而不辭,功成而不有,衣養萬物而不為主。常無欲,可名於小;萬物歸焉而不為主,可名為大。以其終不自為大,故能成其大。
 
第 三 十 四 章
大 道 泛 兮 , 其 可 左 右 。
万 物 恃 之 以 生 而 不 辞 , 功 成 而 不 有 。
衣 养 万 物 而 不 为 主 , 可 名 于 小 ﹔
万 物 归 焉 而 不 为 主 , 可 名 为 大 。
以 其 终 不 自 为 大 , 故 能 成 其 大 。

Dì sānshísì zhāng
dàdào fàn xī, qí kě zuǒyòu. Wànwù shì zhī yǐ shēng ér bùcí, gōng chéng ér bù yǒu. Yī yǎng wànwù ér bù wéi zhǔ, kě míng yú xiǎo﹔ wànwù guī yān ér bù wéi zhǔ, kě míng wéi dà. Yǐ qí zhōng bù zì wéi dà, gù néngchéng qí dà.


34. Control
The Way flows and ebbs, creating and destroying,
Implementing all the world, attending to the tiniest details,
Claiming nothing in return.

It nurtures all things,
Though it does not control them;
It has no intention,
So it seems inconsequential.

It is the substance of all things;
Though it does not control them;
It has no exception,
So it seems all-important.

The sage would not control the world;
He is in harmony with the world.


大道弥漫,无所不在,周流左右。万物都是籍着他生的,他不自夸自诩。大功都是由他而来的,他不彰明昭著。他爱抚滋养万物,却不以主宰自居,看起来微不足道的样子。当万物都依附归向他时,他 仍然不以主宰自居,这样,他的名份可就大了。由于他从始至终不自以为大,这就成就了他的伟大。

大道瀰漫,無所不在,周流左右。萬物都是籍著他生的,他不自誇自詡。大功都是由他而來的,他不彰明昭著。他愛撫滋養萬物,卻不以主宰自居,看起來微不足道的樣子。當萬物都依附歸向他時,他 仍然不以主宰自居,這樣,他的名份可就大了。由於他從始至終不自以為大,這就成就了他的偉大。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
It would be a big help if you kindly support my channel with a cup of coffee
欢迎买杯咖杯赞助我的频道,你的小小支持是我的大大帮助
☕ https://pay.firstory.me/user/taiwanaccent

Welcome to leave a message, thought, suggestion, feedback to me.
如果你对内容有任何问题,想法,建议,都可以留言给我
https://open.firstory.me/story/ck9v7bjsoqivi0873td4ux1gc?m=comment

Powered by Firstory Hosting

1 min

Top Podcasts In Language Learning