1 min

R26 (EP 76- 78) 人之生也柔弱- 天下莫弱於水| 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing Taiwan Accent - Chinese Classical Literature▪台灣腔 中國古典文學 ▪ 台湾腔 中国古典文学 ▪ Learn Manda

    • Language Learning

柔弱章第七十六   
人之生也柔弱,其死也堅強。萬物草木之生也柔脆,其死也枯槁。故堅強者死之徒,柔弱者生之徒。是以兵強則不勝,木強則兵。強大處下,柔弱處上。

天道章第七十七   
天之道,其猶張弓與!高者抑之,下者舉之;有餘者損之,不足者補之。天之道,損有餘而補不足;人之道,則不然,損不足以奉有餘。孰能有餘以奉天下?唯有道者。是以聖人為而不恃,功成而不處,其不欲見賢。

水德章第七十八   
天下莫弱於水,而攻堅強者莫之能勝。以其無以易之。弱之勝強,柔之勝剛,天下莫不知,莫能行。是以聖人云:「受國之垢,是謂社稷主;受國不祥,是謂天下王。」正言若反。


第 七 十 六 章
人 之 生 也 柔 弱 , 其 死 也 坚 强 。
草 木 之 生 也 柔 脆 , 其 死 也 枯 槁 。
故 坚 强 者 死 之 徒 , 柔 弱 者 生 之 徒 。
是 以 兵 强 则 灭 , 木 强 则 折 。
强 大 处 下 , 柔 弱 处 上 。

第 七 十 七 章
天 之 道 , 其 犹 张 弓 欤 。
高 者 抑 之 , 下 者 举 之 ﹔有 余 者 损 之 , 不 足 者 补 之 。
天 之 道 , 损 有 余 而 补 不 足 。
人 之 道 , 则 不 然 , 损 不 足 以 奉 有 余 。
孰 能 有 余 以 奉 天 下 , 唯 有 道 者 。
是 以 圣 人 为 而 不 恃 , 功 成 而 不 处 , 其 不 欲 见 贤 。

第 七 十 八 章
天 下 莫 柔 弱 于 水 , 而 攻 坚 强 者 莫 之 能 胜 , 以 其 无 以 易 之 。
弱 之 胜 强 , 柔 之 胜 刚 ,天 下 莫 不 知 , 莫 能 行 。
是 以 圣 人 云 :「 受 国 之 垢 , 是 谓 社 稷 主 ﹔受 国 不 祥 , 是 为 天 下 王 。 」


Dì qīshíshíliù zhāng
rén zhī shēng yě róuruò, qí sǐ yě jiānqiáng.
Cǎomù zhī shēng yě róu cuì, qí sǐ yě kū kū.
Gù jiān jiān zhě sǐ zhī tú, róuruò zhě shēng zhī tú.
Shì yǐ bīng qiáng zé miè, mù qiáng zé zhé.
Qiángdà chǔ xià, róuruò chù shàng.

Dì qīshíqī zhāng
tiān zhī dào, qí yóu zhānggōng yú.
Gāo zhě yì yì zhī, xià zhě jǔ zhī﹔yǒuyú zhě sǔn zhī, bùzú zhě bǔ zhī.
Tiān zhī dào, sǔn yǒuyú ér bǔ bùzú.
Rén zhī dào, zé bùrán, sǔn bùzú yǐ fèng yǒuyú.
Shú néng yǒuyú yǐ fèng tiānxià, wéi yǒu dào zhě.
Shì yǐ shèngrén wéi ér bù shì, gōng chéng ér bù chù, qí bù yù jiàn xián.

Dì qīshíbā zhāng
tiānxià mò róu róuruò yú shuǐ, ér gōngjiān jiānqiáng zhě mò zhī néng shēng, yǐ
qí wú yǐ yì zhī.
Ruò zhī shèng qiáng, róu zhī shèng gāng, tiānxià mò bùzhī, mò néng xíng.
Shì yǐ shèngrén yún:“Shòu guózhī biāo dù, shì wèi shèjì zhǔ﹔shòu guó bùxiáng,
shì wéi tiānxià wáng.”It would be a big help if you kindly support my channel with a cup of coffee
欢迎买杯咖杯赞助我的频道,你的小小支持是我的大大帮助
☕ https://pay.firstory.me/user/taiwanaccent

Welcome to leave a message, thought, suggestion, feedback to me.
如果你对内容有任何问题,想法,建议,都可以留言给我
https://open.firstory.me/story/ckra0x4uw1nkk08155q32dsut?m=comment


Instagram: @voice.mq
合作: qilian.l@outlook.com

Thanks for the supporters below:


Powered by Firstory Hosting

柔弱章第七十六   
人之生也柔弱,其死也堅強。萬物草木之生也柔脆,其死也枯槁。故堅強者死之徒,柔弱者生之徒。是以兵強則不勝,木強則兵。強大處下,柔弱處上。

天道章第七十七   
天之道,其猶張弓與!高者抑之,下者舉之;有餘者損之,不足者補之。天之道,損有餘而補不足;人之道,則不然,損不足以奉有餘。孰能有餘以奉天下?唯有道者。是以聖人為而不恃,功成而不處,其不欲見賢。

水德章第七十八   
天下莫弱於水,而攻堅強者莫之能勝。以其無以易之。弱之勝強,柔之勝剛,天下莫不知,莫能行。是以聖人云:「受國之垢,是謂社稷主;受國不祥,是謂天下王。」正言若反。


第 七 十 六 章
人 之 生 也 柔 弱 , 其 死 也 坚 强 。
草 木 之 生 也 柔 脆 , 其 死 也 枯 槁 。
故 坚 强 者 死 之 徒 , 柔 弱 者 生 之 徒 。
是 以 兵 强 则 灭 , 木 强 则 折 。
强 大 处 下 , 柔 弱 处 上 。

第 七 十 七 章
天 之 道 , 其 犹 张 弓 欤 。
高 者 抑 之 , 下 者 举 之 ﹔有 余 者 损 之 , 不 足 者 补 之 。
天 之 道 , 损 有 余 而 补 不 足 。
人 之 道 , 则 不 然 , 损 不 足 以 奉 有 余 。
孰 能 有 余 以 奉 天 下 , 唯 有 道 者 。
是 以 圣 人 为 而 不 恃 , 功 成 而 不 处 , 其 不 欲 见 贤 。

第 七 十 八 章
天 下 莫 柔 弱 于 水 , 而 攻 坚 强 者 莫 之 能 胜 , 以 其 无 以 易 之 。
弱 之 胜 强 , 柔 之 胜 刚 ,天 下 莫 不 知 , 莫 能 行 。
是 以 圣 人 云 :「 受 国 之 垢 , 是 谓 社 稷 主 ﹔受 国 不 祥 , 是 为 天 下 王 。 」


Dì qīshíshíliù zhāng
rén zhī shēng yě róuruò, qí sǐ yě jiānqiáng.
Cǎomù zhī shēng yě róu cuì, qí sǐ yě kū kū.
Gù jiān jiān zhě sǐ zhī tú, róuruò zhě shēng zhī tú.
Shì yǐ bīng qiáng zé miè, mù qiáng zé zhé.
Qiángdà chǔ xià, róuruò chù shàng.

Dì qīshíqī zhāng
tiān zhī dào, qí yóu zhānggōng yú.
Gāo zhě yì yì zhī, xià zhě jǔ zhī﹔yǒuyú zhě sǔn zhī, bùzú zhě bǔ zhī.
Tiān zhī dào, sǔn yǒuyú ér bǔ bùzú.
Rén zhī dào, zé bùrán, sǔn bùzú yǐ fèng yǒuyú.
Shú néng yǒuyú yǐ fèng tiānxià, wéi yǒu dào zhě.
Shì yǐ shèngrén wéi ér bù shì, gōng chéng ér bù chù, qí bù yù jiàn xián.

Dì qīshíbā zhāng
tiānxià mò róu róuruò yú shuǐ, ér gōngjiān jiānqiáng zhě mò zhī néng shēng, yǐ
qí wú yǐ yì zhī.
Ruò zhī shèng qiáng, róu zhī shèng gāng, tiānxià mò bùzhī, mò néng xíng.
Shì yǐ shèngrén yún:“Shòu guózhī biāo dù, shì wèi shèjì zhǔ﹔shòu guó bùxiáng,
shì wéi tiānxià wáng.”It would be a big help if you kindly support my channel with a cup of coffee
欢迎买杯咖杯赞助我的频道,你的小小支持是我的大大帮助
☕ https://pay.firstory.me/user/taiwanaccent

Welcome to leave a message, thought, suggestion, feedback to me.
如果你对内容有任何问题,想法,建议,都可以留言给我
https://open.firstory.me/story/ckra0x4uw1nkk08155q32dsut?m=comment


Instagram: @voice.mq
合作: qilian.l@outlook.com

Thanks for the supporters below:


Powered by Firstory Hosting

1 min