1 min

創作分享篇+朗讀【牽手】- 台語‪版‬ 晴享日常🌻

    • Hobbies

希望會喜歡Abby的台語朗讀。

【牽手】台語版
阮輕輕將你把手牽
你頭犁犁面紅紅
問你甘味綴阮一世人
你無出聲 甘頕頭

阮無山珍海味乎你呷
粗茶淡飯過一生
阮會甲你惜命命
牽你的手一世情


Powered by Firstory Hosting

希望會喜歡Abby的台語朗讀。

【牽手】台語版
阮輕輕將你把手牽
你頭犁犁面紅紅
問你甘味綴阮一世人
你無出聲 甘頕頭

阮無山珍海味乎你呷
粗茶淡飯過一生
阮會甲你惜命命
牽你的手一世情


Powered by Firstory Hosting

1 min