2 min

Tī 瑞典天頂看起來敢若旗仔 ê 極光 ft. 阿錕 (20210314‪)‬ 逐工一幅天文圖 APOD Taigi

    • Astronomy

Tī 瑞典天頂看起來敢若旗仔 ê 極光
https://apod.tw/daily/20210314/

伊干焦出現一目-nih,to̍h 親像一支 50 公里懸 ê 長長 ê 旗仔。 Tī 2015 年三月中,能量足強 ê 日冕物質噴出現象 直接 tùi 地球磁場
ê 閬空送過去。 予地球產生一个 tī 最近幾若年來,上強 ê 地磁風暴。 這个結果煞予咱 tī 地球磁極 附近幾若个國家 ê 天頂,看會著 足闊
ê 極光現象。 這張影像是 tī 瑞典 ê Kiruna 城鎮翕–ê。 Tī 遮 ê 天頂有特別直 ê 極光 kha-tián。 這个 青色 ê 發射光是
tī 地球大氣層 ê 低層,紅色 ê 發射光是 tī 頂層幾若公里懸 ê 所在。 是講咱猶毋知影這个足罕得看著 ê 茄仔色極光,是 ùi 佗位來–ê。
毋過咱可能會 tī 比青色極光閣較低海拔 ê 所在,看著反常 ê 藍色極光。 閣 tī 頂層疊閣較懸 ê 紅色極光。 是講,這馬才拄仔過 太陽極小期。
紲落來,地球頂懸有 極光 ê 彩色 暗暝 嘛會愈來愈濟。

———
這是 NASA Astronomy Picture of the Day ê 台語文 podcast
原文版:https://apod.nasa.gov/
台文版:https://apod.tw/

今仔日 ê 文章:
影像:Mia Stålnacke
音樂:PiSCO - 鼎鼎
聲優:阿錕
翻譯:An-Li Tsai (NCU)
原文:https://apod.nasa.gov/apod/ap210314.html

Powered by Firstory Hosting

Tī 瑞典天頂看起來敢若旗仔 ê 極光
https://apod.tw/daily/20210314/

伊干焦出現一目-nih,to̍h 親像一支 50 公里懸 ê 長長 ê 旗仔。 Tī 2015 年三月中,能量足強 ê 日冕物質噴出現象 直接 tùi 地球磁場
ê 閬空送過去。 予地球產生一个 tī 最近幾若年來,上強 ê 地磁風暴。 這个結果煞予咱 tī 地球磁極 附近幾若个國家 ê 天頂,看會著 足闊
ê 極光現象。 這張影像是 tī 瑞典 ê Kiruna 城鎮翕–ê。 Tī 遮 ê 天頂有特別直 ê 極光 kha-tián。 這个 青色 ê 發射光是
tī 地球大氣層 ê 低層,紅色 ê 發射光是 tī 頂層幾若公里懸 ê 所在。 是講咱猶毋知影這个足罕得看著 ê 茄仔色極光,是 ùi 佗位來–ê。
毋過咱可能會 tī 比青色極光閣較低海拔 ê 所在,看著反常 ê 藍色極光。 閣 tī 頂層疊閣較懸 ê 紅色極光。 是講,這馬才拄仔過 太陽極小期。
紲落來,地球頂懸有 極光 ê 彩色 暗暝 嘛會愈來愈濟。

———
這是 NASA Astronomy Picture of the Day ê 台語文 podcast
原文版:https://apod.nasa.gov/
台文版:https://apod.tw/

今仔日 ê 文章:
影像:Mia Stålnacke
音樂:PiSCO - 鼎鼎
聲優:阿錕
翻譯:An-Li Tsai (NCU)
原文:https://apod.nasa.gov/apod/ap210314.html

Powered by Firstory Hosting

2 min