15 min

探銀沙‪人‬ 法音

    • Buddhism

念西法師說故事台語版 10-01

談因說果 如影隨形 吉凶禍福 惟人自招

一飲一啄 莫非前定

吉凶禍福 其權不屬魔鬼與天神

歷劫多生 轉業原不由他而在己

----------------------------------------------

三寶弟子結緣恭印歡迎轉錄流通

請勿擅自加註版權或刪改內容

音訊/長紅音樂工作室

監製/朝山文化

念西法師說故事台語版 10-01

談因說果 如影隨形 吉凶禍福 惟人自招

一飲一啄 莫非前定

吉凶禍福 其權不屬魔鬼與天神

歷劫多生 轉業原不由他而在己

----------------------------------------------

三寶弟子結緣恭印歡迎轉錄流通

請勿擅自加註版權或刪改內容

音訊/長紅音樂工作室

監製/朝山文化

15 min