14 min

#26 1 Ki Chháu 1 Tiám Lō͘ E8:講台語學台文做天公仔‪子‬ 做伙來講台語、SŃG KAH 烏MÀMÀ!

    • Kids & Family

🌿一支草一點 lō͘ #工商:https://bit.ly/3u3X4rT
🌿一支草一點 lō͘ #10:https://bit.ly/33WAkPK
🌿一支草一點 lō͘ #11:https://bit.ly/3H4e0Cd

自開始 tī 面冊討救兵、走尋台語戰友到今、不知撞着外多使人感動 ê 代志。
宇宙 à!我知影汝開始鬥脚手 à!閣小等一下、阮隨 tiō beh 來用台文寫 fanpage à!
---
🦋228·0做伙來用手語讀台湾詩、講袂出嘴ê疼咱用身體唸出來:https://reurl.cc/yQmn96
🌾烏màmà 3/6 主題活動:https://bit.ly/3rXbyqV
---
做伙來講台語、sńg kah 烏 mà-mà 好無?
Chò Tâioânlâng; Kóng Tâioânōe; Siá Tâioânjī; Kiàn Tâioânkok!
🐳独立編號:85362030
🦖寄付口座:004 台湾銀行 064-001-060656 社團法人做伙來講台語、Sńg kah 烏 mà-mà 好無?協會
🦋電子批桶:ChohoeLaiKongTaigi@gmail.com
Twitter・TG Channel・FB・IG・Youtube
---
文化部 2021 語言友善環境 kap 創作應用補助


Powered by Firstory Hosting

🌿一支草一點 lō͘ #工商:https://bit.ly/3u3X4rT
🌿一支草一點 lō͘ #10:https://bit.ly/33WAkPK
🌿一支草一點 lō͘ #11:https://bit.ly/3H4e0Cd

自開始 tī 面冊討救兵、走尋台語戰友到今、不知撞着外多使人感動 ê 代志。
宇宙 à!我知影汝開始鬥脚手 à!閣小等一下、阮隨 tiō beh 來用台文寫 fanpage à!
---
🦋228·0做伙來用手語讀台湾詩、講袂出嘴ê疼咱用身體唸出來:https://reurl.cc/yQmn96
🌾烏màmà 3/6 主題活動:https://bit.ly/3rXbyqV
---
做伙來講台語、sńg kah 烏 mà-mà 好無?
Chò Tâioânlâng; Kóng Tâioânōe; Siá Tâioânjī; Kiàn Tâioânkok!
🐳独立編號:85362030
🦖寄付口座:004 台湾銀行 064-001-060656 社團法人做伙來講台語、Sńg kah 烏 mà-mà 好無?協會
🦋電子批桶:ChohoeLaiKongTaigi@gmail.com
Twitter・TG Channel・FB・IG・Youtube
---
文化部 2021 語言友善環境 kap 創作應用補助


Powered by Firstory Hosting

14 min

Top Podcasts In Kids & Family

Wondery
Dr. Becky Kennedy
National Geographic Kids
WBUR
Tinkercast | Wondery
Dear Media, Aliza Pressman