10 min

信道的寶貴一、有智‪慧‬ 牧人之語(台語)

    • Christianity

留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/story/ckv5xyc5kepec08343khjyyt8?m=comment
常常會聽到信耶穌的朋友,一直說「信耶穌有多好,有多好!」到底信耶穌有多好?真的就像那些信耶穌的人,所傳講的那樣嗎?本文作者,將告訴我們到底信耶穌有什麼好處,讓我們一起來解開「信耶穌有多好」的疑問!

歡迎來到真耶穌教會三興教會
ยินดีต้อนรับเข้าสู่คริสตจักรเที่ยงแท้
Selamat Datang Ke Gereja Yesus Sejati San Xing

https://www.instagram.com/tjc.sx/
https://www.facebook.com/真耶穌教會-三興教會-105776171123919/
https://www.youtube.com/channel/UCU_ekG_b8Edss0n7Cwa8vtw

Powered by Firstory Hosting

留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/story/ckv5xyc5kepec08343khjyyt8?m=comment
常常會聽到信耶穌的朋友,一直說「信耶穌有多好,有多好!」到底信耶穌有多好?真的就像那些信耶穌的人,所傳講的那樣嗎?本文作者,將告訴我們到底信耶穌有什麼好處,讓我們一起來解開「信耶穌有多好」的疑問!

歡迎來到真耶穌教會三興教會
ยินดีต้อนรับเข้าสู่คริสตจักรเที่ยงแท้
Selamat Datang Ke Gereja Yesus Sejati San Xing

https://www.instagram.com/tjc.sx/
https://www.facebook.com/真耶穌教會-三興教會-105776171123919/
https://www.youtube.com/channel/UCU_ekG_b8Edss0n7Cwa8vtw

Powered by Firstory Hosting

10 min