13 min

سفر نیمه تمام درنای امید و درنای رویا، دلی دارم و حسرت درناه‪ا‬ رادیو جامعه (پادکست اجتماعی)

    • Politics

Translatorاین قسمت سرزمین ما درباره درنای سیبری است، درباره امید، آرزو، و رویا. در این ارتباط کرافورد پرینتس، مدیر بخش آسیا در بنیاد بین‌المللی درنا برای‌مان می‌گوید که چه تلاش‌هایی برای جلوگیری از انقراض این پرنده بزرگ و سفید انجام شده است.

Translatorاین قسمت سرزمین ما درباره درنای سیبری است، درباره امید، آرزو، و رویا. در این ارتباط کرافورد پرینتس، مدیر بخش آسیا در بنیاد بین‌المللی درنا برای‌مان می‌گوید که چه تلاش‌هایی برای جلوگیری از انقراض این پرنده بزرگ و سفید انجام شده است.

13 min