19 min

عاقبت اختلاف ایران و افغانستان بر سر حق‌آبه؛چه سرنوشتی در انتظار هیرمن‪د‬ رادیو جامعه (پادکست اجتماعی)

    • Politics

Translatorاختلاف ایران و افغانستان بر سر حقابه رودخانه هیرمند سابقه‌ای ۱۵۰ ساله دارد و به زمان سلطنت ناصرالدین شاه برمی‌گردد. یعنی از زمان شکل‌گیری مرزهای شرقی ایران که بریتانیایی‌ها در آن دخالت داشتند. امروز و با حضور طالبان در این کشور آیا می‌توان امید داشت ایران حقابه خود از هیرمند را دریافت کند؟

Translatorاختلاف ایران و افغانستان بر سر حقابه رودخانه هیرمند سابقه‌ای ۱۵۰ ساله دارد و به زمان سلطنت ناصرالدین شاه برمی‌گردد. یعنی از زمان شکل‌گیری مرزهای شرقی ایران که بریتانیایی‌ها در آن دخالت داشتند. امروز و با حضور طالبان در این کشور آیا می‌توان امید داشت ایران حقابه خود از هیرمند را دریافت کند؟

19 min