399 avsnitt

زندگی تازه، عنوان برنامه‌هايی از راديو مژده است که برای تغيير و تبديل و رشد روحانی ايماندارانِ به مسيح مفيد می‌باشد. در انجيل مقدس می‌خوانيم: "کسی که با مسيح متحد است، حياتی تازه دارد. هر آنچه کهنه بود درگذشت و اينک زندگی نو شروع شده است." (رسالۀ دوم به قرنتيان، فصل پنجم، آيۀ هفده) ‏

زندگی تاز‪ه‬ راديو مژده

  • Kristendom

زندگی تازه، عنوان برنامه‌هايی از راديو مژده است که برای تغيير و تبديل و رشد روحانی ايماندارانِ به مسيح مفيد می‌باشد. در انجيل مقدس می‌خوانيم: "کسی که با مسيح متحد است، حياتی تازه دارد. هر آنچه کهنه بود درگذشت و اينک زندگی نو شروع شده است." (رسالۀ دوم به قرنتيان، فصل پنجم، آيۀ هفده) ‏

  پیام‌هایی از کتاب دانیال نبی - ۱۱

  پیام‌هایی از کتاب دانیال نبی - ۱۱

  ايمانداران مسيحی، از اسارت گناه آزاد گشته‌اند و چون مسيح کفارۀ گناهان را مهيا نموده، عادل محسوب شده‌اند. نبوت‌های کتاب مقدس در عيسی مسيح، تحقق می‌يابند و او پیشوای برگزیدۀ خدا است.‏

  • 27 min
  پیام‌هایی از کتاب دانیال نبی - ۱۰

  پیام‌هایی از کتاب دانیال نبی - ۱۰

  خدای کتاب مقدس، ازلی و ابدی می‌باشد. او داور است و مورد خدمت قرار می‌گیرد. او پادشاهی است که بر تخت جلوس نموده و تمام پادشاهان جهان در برابر او به‌زانو درخواهند آمد.‏

  • 27 min
  پیام‌هایی از کتاب دانیال نبی - ۹

  پیام‌هایی از کتاب دانیال نبی - ۹

  وفاداری ما به خدای زندۀ حقيقی، باعث می‌شود نام او در جهان جلال پیدا کند و مردم بدانند در این دنیا خدایی هست که زنده است و از خاصان خود مراقبت و حمايت می‌نمايد و آن‌ها را نجات می‌دهد.‏

  • 27 min
  پیام‌هایی از کتاب دانیال نبی - ۸

  پیام‌هایی از کتاب دانیال نبی - ۸

  ما به ‌این دلیل خلق شده‌ایم که خدا را جلال دهیم و از او لذت ببریم. باید مقصود و هدف و معبود اصلی ما، خدا باشد. خدا برای نجات ما نقشه‌ای دارد و نقشۀ او این است که به عیسی مسیح ایمان بیاوریم.‏

  • 27 min
  پیام‌هایی از کتاب دانیال نبی - ۷

  پیام‌هایی از کتاب دانیال نبی - ۷

  سلطنت خدای متعال، جاودانی خواهد بود و همۀ مردم در مقابل او هیچ هستند. خدا، سرنوشت تمام مردم را تعیین می‌کند و دارای قدرت و فیض ملوکانه است و هیچ‌کس نمی‌تواند او را از قدرت باز‌دارد.‏

  • 27 min
  پیام‌هایی از کتاب دانیال نبی - ۶

  پیام‌هایی از کتاب دانیال نبی - ۶

  خدا، خداوندِ نجات است. او قادر است که فرزندانش را از آتش نجات دهد. همه‌چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و بر‌حسب ارادۀ او خوانده شده‌اند باهم درکارند. او هيچ‌گاه ما را تنها نمی‌گذارد.‏

  • 27 min

Mest populära podcaster inom Kristendom

Andra som lyssnade prenumererar på

Mer av راديو مژده