27 min

پیام‌هایی از کتاب دانیال نبی - ۱‪۰‬ زندگی تازه

    • Kristendom

خدای کتاب مقدس، ازلی و ابدی می‌باشد. او داور است و مورد خدمت قرار می‌گیرد. او پادشاهی است که بر تخت جلوس نموده و تمام پادشاهان جهان در برابر او به‌زانو درخواهند آمد.‏

خدای کتاب مقدس، ازلی و ابدی می‌باشد. او داور است و مورد خدمت قرار می‌گیرد. او پادشاهی است که بر تخت جلوس نموده و تمام پادشاهان جهان در برابر او به‌زانو درخواهند آمد.‏

27 min

Mest populära podcaster inom Kristendom

Mer av راديو مژده