27 min

پیام‌هایی از کتاب دانیال نبی - ‪۷‬ زندگی تازه

    • Kristendom

سلطنت خدای متعال، جاودانی خواهد بود و همۀ مردم در مقابل او هیچ هستند. خدا، سرنوشت تمام مردم را تعیین می‌کند و دارای قدرت و فیض ملوکانه است و هیچ‌کس نمی‌تواند او را از قدرت باز‌دارد.‏

سلطنت خدای متعال، جاودانی خواهد بود و همۀ مردم در مقابل او هیچ هستند. خدا، سرنوشت تمام مردم را تعیین می‌کند و دارای قدرت و فیض ملوکانه است و هیچ‌کس نمی‌تواند او را از قدرت باز‌دارد.‏

27 min

Mest populära podcaster inom Kristendom

Mer av راديو مژده