89 avsnitt

Podden om framtidens energisystem. Häng med när vi dyker ner i samtal med entreprenörer, forskare och andra nyfikna som banar väg för tekniken som håller på att förändra samhället. Programmet leds av Erik Wallnér från Solcellskollen.se

Solcellskollens podcast Solcellskollen

  • Teknologi
  • 4,9 • 156 betyg

Podden om framtidens energisystem. Häng med när vi dyker ner i samtal med entreprenörer, forskare och andra nyfikna som banar väg för tekniken som håller på att förändra samhället. Programmet leds av Erik Wallnér från Solcellskollen.se

  Maria Pettersson, Om vägen mot snabbare och mer förutsägbara tillståndsprocesser

  Maria Pettersson, Om vägen mot snabbare och mer förutsägbara tillståndsprocesser

  Ska vi nå våra klimatmål tyder det mesta på att det är mycket som behöver byggas kommande decennier: det är bland annat elproduktion, elnät, gruvor och nya typer av industrier. I poddens 88:e avsnitt dyker vi tillsammans med Maria Pettersson, professor i rättsvetenskap på Luleå tekniska universitet, ner i ett område som ofta får bära hundhuvudet för att dessa projekt drar ut på tiden eller inte blir av alls: tillståndsprocesser.
  Vi tar avstamp i Maria och hennes kollegors rapport “Miljölagstiftningen och industrins framtida konkurrenskraft” om hur miljöprövningen, kärnan i en tillståndsprocess, har utvecklats de senaste 50 åren. Vi får höra om flera framgångsrika exempel — där utsläpp sjunkit drastiskt samtidigt som industrier bibehållit eller ökat sin konkurrenskraft — under 70- och 80-talet och om hur miljöprövningen har utvecklats sen miljöbalken introducerades 1999. Vi exemplifierar även hur tillståndsprocessen ser ut för två typer av verksamheter: gruvor och vindkraftverk.
  Från och med minut 34 pratar vi om hur tillståndsprocesser kan utvecklas framöver. Maria benar ut resultaten från två statliga utredningar, Klimaträttsutredningen och Miljöprövningsutredningen, och ger sitt perspektiv på förslag såsom en grön gräddfil (där projekt inom till exempel förnybar energi eller kärnkraft får förtur i tillståndsprocessen) och en miljöprövning som i större grad premierar klimataspekter eller genererade arbetstillfällen. Maria ger även sitt perspektiv på kritik om att miljöprövningen i för stor grad tar hänsyn till enskilda arter (bl.a. här och här) och ger handfasta tips på hur tillståndsprocesser kan kortas.
  Om du gillar avsnittet med Maria kan vi även tipsa om dessa tidigare avsnitt av podden: Sverker Sörlin, Om Norrlands industrialisering — då och nu; Erika Ingvald, Om hur vi får fram mineraler till energiomställningen

  • 1 tim. 9 min
  Per Klevnäs, Om Europas materialomställning

  Per Klevnäs, Om Europas materialomställning

  För att nå Europas klimatmål är energiomställningen — alltså övergången till fossilfri energianvändning — central. I Solcellskollens 87:e poddavsnitt argumenterar Per Klevnäs, medgrundare av konsultföretaget Material Economics och partner på McKinsey, för att Europa även står inför en materialomställning.
  Vi tar avstamp på hemmaplan och i rapporten Klimatagenda för Sverige där Per och hans kollegor ger en bild av hur Sverige kan nå målet om netto noll-utsläpp till 2045. I avsnittet får vi dels en bild av var svenska utsläpp sker, hur svensk export bidrar till sänkta utsläpp globalt och perspektiv på hur nya möjligheter och komparativa fördelar uppstår i takt med att fler sektorer genomgår djupa teknikskiften. 
  I avsnittets huvuddel (från 25 minuter) pratar vi om omställningen av europeisk industri med utgångspunkt i fyra stora utsläppare och tillika samhällskritiska material: cement, stål, plast och ammoniak (huvudingrediensen i konstgödsel). Här utgår vi från Material Economics rapporter Industrial Transformation 2050 och The Circular Economy (som tillsammans citerades över 30 gånger i industridelen av förra årets stora IPCC-sammanställning). Per målar upp en komplex och fascinerande bild där nya tillverkningsprocesser, effektivare användning och ökad återvinning alla är bärande delar av lösningen.
  Många industriföretag står inför stora investeringar i både tekniskt och kommersiellt oprövade lösningar, något som Per och hans kollegor kallar bet the company decisions. I avsnittets sista del (från 1h 16 minuter) går vi igenom hur beslutsfattare och samhället i stort kan understödja omställningen och minska risken för de företag som går före. Per resonerar även kring vad senaste årens energikris innebär för industrins omställning.

  • 1 tim. 32 min
  Torbjörn Thiringer, Om kraftelektronik som möjliggörare i energiomställningen

  Torbjörn Thiringer, Om kraftelektronik som möjliggörare i energiomställningen

  I Solcellskollens 86:e avsnitt dyker vi ner i ett, ibland bortglömt, men ack så viktigt område när det gäller omställningen av energisystemet: kraftelektronik. Och gäst är Torbjörn Thiringer, professor i elkraftteknik på Chalmers.
  Vi börjar med att bena ut vad kraftelektronik är och genom två historiska exempel — “Strömmarnas krig” mellan bl.a. Edison och Tesla och förra sekelskiftets dragkamp mellan förbränningsmotorn och batteribilen — resonerar Torbjörn kring hur utvecklingen hade kunnat se ut om dåtidens uppfinnare hade haft tillgång till modern kraftelektronik.
  Från minut 13 berättar Torbjörn om sina erfarenheter som teknisk rådgivare på Volvo Cars. Han förklarar hur kraftelektronik används för att öka prestandan och livslängden i batterisystem och resonerar kring hur kraftelektronik kan möjliggöra mer effektiva och miljövänliga elbilar. 
  Från minut 31 dyker vi ner i Torbjörns andra stora specialområde: kraftelektronik inom vindkraft. Han går igenom hur vindkraftverk har utvecklats under de senaste 30 åren med fokus på hur kraftelektronik har möjliggjort betydligt större turbiner. 
  Avslutningsvis pratar vi om utmaningarna på elsystemnivå i takt med att allt större andel av elproduktionen utgörs av förnybar och variabel elproduktion såsom sol- och vindkraft. Torbjörn förklarar skillnaden mellan de systemtjänster som erbjuds från vatten- och kärnkraft som är direkt (eller “synkront”) anslutna till elnätet och de nyttor som kan erbjudas från vind- och solkraft i kombination med kraftelektronik.

  • 1 tim. 3 min
  Anders Lyngfelt, Om CCS — infångning och lagring av koldioxid

  Anders Lyngfelt, Om CCS — infångning och lagring av koldioxid

  En dag för 25 år sen kom en japansk forskare in till den institution på Chalmers där Anders Lyngfelt jobbade och sådde ett frö om en teknik för att fånga in koldioxid. Idag är Chalmersprofessorn Anders Lyngfelt världsledande inom så kallad kemcyklisk förbränning, en teknik för att kostnadseffektivt fånga in koldioxid. 
  I avsnittet tar vi ett helhetsgrepp kring infångning och lagring av koldioxid — så kallad CCS efter engelskans Carbon Capture and Storage (eller CCU där U:et står för Utilization, och där man använder den infångade koldioxiden istället för att lagra den). Anders går igenom varför CCS är en så pass viktig teknik i klimatomställningen och hur den kan användas för att uppnå minusutsläpp genom att till exempel fånga in koldioxiod från förbränning av biobränslen. Vi pratar även om alternativa sätt att uppnå negativa utsläpp, inte minst så kallad DAC eller Direct Air Capture.
  Extra djupt dyker vi ner i Anders specialområde: de olika teknikerna för själva infångningen. Idag är så kallad post combustion, där man efter en förbränningsprocess fångar in koldioxid ur rökgaserna, marknadsdominerande. Anders går igenom två konkurrerande teknikspår — oxyfuel och kemcyklisk förbränning — och resonerar kring för- och nackdelarna med de olika teknikerna.
  Anders går även igenom hur själva lagringen av koldioxid går till och resonerar kring potentialen. Han ger förslag på hur marknaden för CCS kan komma igång ordentligt, och avslutningsvis resonerar vi kring intressekonflikter mellan att lagra koldioxid och att använda de infångade kolatomerna till att tillverka bränslen eller råvaror, något man till exempel avser att göra för att ställa om sjöfarten och plastindustrin.

  • 1 tim. 5 min
  Daniel Kulin, Om energiomställningen under 2022

  Daniel Kulin, Om energiomställningen under 2022

  För andra året i rad avslutar vi med en tillbakablick med fokus på de händelser som präglat energi- och klimatåret 2022. Och som ciceron denna gång har vi poddbekantingen Daniel Kulin som även gästade avsnitt 3 och avsnitt 48. 
  Vi tar avstamp på Daniels hemmaplan: vindkraftsbranschen. (I år tog han klivet från branschorganisationen Svensk Vindenergi till det norska energiföretaget Cloudberry där han jobbar med havsbaserad vindkraft.) Vi får en sammanfattning av var vindkraften är: hur mycket byggs? Vilka utmaningar präglar vindkraftsprojekten — och hur bedömer man att den nya regeringens slopande av utbyggnationen av stamnätet till havs påverkar förutsättningarna framöver?
  Från minut 37 pratar vi om läget på elmarknaden som redan i januari såg ansträngt ut, bl.a. till följd av höga priser på bränslen. Sen kom Rysslands invasion av Ukraina och en energisituation som sett allt mer prekär ut för varje månad som gått. Vi pratar om hur prognoserna för elpriserna ser ut och Daniel resonerar kring vad denna “perfekta storm” innebär för samhället i stort. 
  Läget på energimarknaderna har inte bara lett till skyhöga kostnader för privatpersoner och företag; det ledde även till en valrörelse som i allra högsta grad präglades av energifrågor. Från 1 h 7 min pratar vi om resultatet av valet: ett regeringsskifte och ett Tidö-avtal med tungt fokus på kärnkraft. Daniel delar både sina farhågor och förhoppningar kring vad den politiska inriktningen kan innebära för investeringsklimatet inom energibranschen och för möjligheterna att nå våra energi- och klimatmål överlag.
  Avslutningsvis (från 1 h 28 min) zoomar vi ut och pratar om vad 2022 innebar för klimatomställningen på ett globalt plan. Vi utgår från IEA:s World Energy Outlook 2022 och hittar både nedslående och hoppfulla signaler kring världens omställning till fossilfria energikällor. Bland de hoppfulla signalerna återfinns bland annat stora statliga satsningar på en ökad energisäkerhet och industriell uppbyggnad kring tekniker som ska möjliggöra omställningen — inte minst USA:s Inflation Reduction Act där motsvarande tre svenska statsbudgetar ska investeras i fossilfria energikällor.

  • 1 tim. 45 min
  Cecilia Wallmark, Om vätgasinfrastruktur i norr

  Cecilia Wallmark, Om vätgasinfrastruktur i norr

  I en tid av klimatomställning och ökat fokus på energisäkerhet finns stora förhoppningar på framställning och distribution av grön vätgas. Enligt IEA finns det i hela världen strax över 1 GW installerad elektrolysörkapacitet — alltså tekniken som med hjälp av el spjälkar vatten för att framställa vätgas. Men enligt Energimyndighetens vätgasstrategi är planen att bara Sverige ska gå mot en kapacitet på 5 GW till 2030 och 10 GW 2045, och där lejonparten av efterfrågan kommer från stål- och gruvföretagen i norra Sverige.
  Efter en doktorandutbildning på KTH och sedermera en rad olika roller i vätgasbranschen har Cecilia Wallmark, gäst i vårt 83:e avsnitt, hittat till epicentret av den svenska vätgassatsningen och till rollen som verksamhetsledare för Luleå Tekniska Universitets satsning CH2ESS.
  I första halvan av avsnittet får vi perspektiv på utvecklingen kring vätgas. Cecilia går igenom målen från bl.a. Energimyndighetens vätgasstrategi och vi resonerar kring utmaningarna att nå dit. Vi får även höra om hur elektrolysörer och bränsleceller (tekniken som gör om bl.a. vätgas till el) fungerar och Cecilia berättar om några av de tekniska framsteg som hon upplevt under sin karriär.
  I andra delen dyker vi ner i en förstudie om vätgasinfrastruktur runt Bottenviken som Cecilia och hennes kollegor har tagit fram. Cecilia berättar om vilken roll vätgasledningar och vätgaslager kan ha och om de tekniska utmaningar som respektive lösning medför.

  • 54 min

Kundrecensioner

4,9 av 5
156 betyg

156 betyg

Interlaga ,

Intressant

Uppskattar särskilt frågorna från Erik till gästerna. Precis just de jag själv vill ha svar på.

1361357 ,

one

Mycket intressant lyssning! Lyssna om ni inte redan gjort det.

geebjorn ,

Energikunskap på hög nivå

Sveriges bästa instrument för att skaffa sig en grundläggande kunskap om energi.

Mest populära podcaster inom Teknologi

Lex Fridman
Peter Esse & Christoffer Gullin
The New York Times
Jason Calacanis
Jack Rhysider
AI-podden

Du kanske också gillar

Bilar med sladd
Sveriges Radio
Vi Bilägare
Sveriges Radio
Monopol Media AB
Sveriges Radio