35 sec

Ý nghĩa kinh Kim Cang, Ai lấy sắc cầu ta, lấy âm thanh để cầu ta, người ấy hành đạo t‪à‬ DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

    • Buddhism

13 Ý nghĩa kinh Kim Cang, Ai lấy sắc cầu ta, lấy âm thanh để cầu ta, người ấy hành đạo tàTrò hỏi:
Trong kinh Kim Cang có câu: “Ai lấy sắc cầu Ta, lấy âm thanh để cầu Ta, người ấy hành đạo Tà”. Xin giải thích rõ ràng ý nghĩa câu này?
Thầy trả lời:
“Ai lấy sắc cầu Ta” tức nhìn Phật mà cầu xin Phật một điều gì.
“Lấy âm thanh để cầu Ta” tức lấy chuông mõ ra tụng mà cầu Phật việc chi.
“Người này hành đạo Tà” tức hành đạo của Ma.
Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 24/06/2024
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website
Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:
✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
✅ Website: https://thientongmt.com
Liên hệ:
✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong
✅ Email: thientongmt@gmail.com
✅ Mobile: +84 916 01 66 27

13 Ý nghĩa kinh Kim Cang, Ai lấy sắc cầu ta, lấy âm thanh để cầu ta, người ấy hành đạo tàTrò hỏi:
Trong kinh Kim Cang có câu: “Ai lấy sắc cầu Ta, lấy âm thanh để cầu Ta, người ấy hành đạo Tà”. Xin giải thích rõ ràng ý nghĩa câu này?
Thầy trả lời:
“Ai lấy sắc cầu Ta” tức nhìn Phật mà cầu xin Phật một điều gì.
“Lấy âm thanh để cầu Ta” tức lấy chuông mõ ra tụng mà cầu Phật việc chi.
“Người này hành đạo Tà” tức hành đạo của Ma.
Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 24/06/2024
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website
Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:
✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
✅ Website: https://thientongmt.com
Liên hệ:
✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong
✅ Email: thientongmt@gmail.com
✅ Mobile: +84 916 01 66 27

35 sec