26 episodes

นำสมาธิภาวนาและพระธรรมเทศนาโดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา

ปี ๒๕๕๕ บ้านบุญวันอาทิตย์ (เสียง + วีดีโอ) (Buddhism Budd พระอาจารย์ชยสาโร Ajahn Jayasaro (ชยสาโร ภิกขุ ชยสาโรภิกขุ Bhikku)

  • Buddhism

นำสมาธิภาวนาและพระธรรมเทศนาโดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา

  • video
  2555.12.16 ไก่ในเล้า (วีดีโอ)

  2555.12.16 ไก่ในเล้า (วีดีโอ)

  พระธรรมเทศนาเรื่อง ไก่ในเล้า โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕

  • 39 min
  • video
  2555.12.02 บุญจากภาวนา (วีดีโอ)

  2555.12.02 บุญจากภาวนา (วีดีโอ)

  พระธรรมเทศนาเรื่อง บุญจากภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

  • 32 min
  • video
  2555.12.02 เพียรเพื่อเพียรเป็น (วีดีโอ)

  2555.12.02 เพียรเพื่อเพียรเป็น (วีดีโอ)

  พระธรรมเทศนาเรื่อง เพียรเพื่อเพียรเป็น โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

  • 41 min
  • video
  2555.11.04 อารมณ์ขันพระพุทธเจ้า (วีดีโอ)

  2555.11.04 อารมณ์ขันพระพุทธเจ้า (วีดีโอ)

  พระธรรมเทศนาเรื่อง อารมณ์ขันพระพุทธเจ้า โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

  • 47 min
  • video
  2555.10.07 สัมมาทิฎฐิเป็นที่พึ่ง (วีดีโอ)

  2555.10.07 สัมมาทิฎฐิเป็นที่พึ่ง (วีดีโอ)

  พระธรรมเทศนาเรื่อง สัมมาทิฎฐิเป็นที่พึ่ง โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕

  • 47 min
  2555.10.07 สัมมาทิฏฐิเป็นที่พึ่ง (เสียง)

  2555.10.07 สัมมาทิฏฐิเป็นที่พึ่ง (เสียง)

  พระธรรมเทศนาเรื่อง สัมมาทิฏฐิเป็นที่พึ่ง โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕

  • 46 min

Top Podcasts In Buddhism

Listeners Also Subscribed To