38 episodes

俄语专八和CATTI备考必听系列!最新鲜的俄语资讯,最有效的听力材料,最佳的专八和CATTI备考练习!欢迎订阅:专八和CATTI备考|俄语听力【每日新闻】我是主播俄语人小檀粉丝群请加微信:a2337299593 (请一定备注:喜马拉雅听众)...

专八和CATTI备考 | 俄语听力【每日新闻‪】‬ 俄语人小檀

  • Language Learning

俄语专八和CATTI备考必听系列!最新鲜的俄语资讯,最有效的听力材料,最佳的专八和CATTI备考练习!欢迎订阅:专八和CATTI备考|俄语听力【每日新闻】我是主播俄语人小檀粉丝群请加微信:a2337299593 (请一定备注:喜马拉雅听众)...

  俄语听力|每日新闻:2020.12.8

  俄语听力|每日新闻:2020.12.8

   俄语听力|每日新闻:2020.12.8
   

  • 10 min
  俄语听力|每日新闻:2020.12.7

  俄语听力|每日新闻:2020.12.7

  俄语听力|每日新闻:2020.12.7

  • 10 min
  俄语听力|每日新闻:2020.12.6

  俄语听力|每日新闻:2020.12.6

  俄语听力|每日新闻:2020.12.6

  • 9 min
  俄语听力|每日新闻:2020.12.5

  俄语听力|每日新闻:2020.12.5

  俄语听力|每日新闻:2020.12.5

  • 9 min
  俄语听力|每日新闻:2020.12.4

  俄语听力|每日新闻:2020.12.4

  俄语听力|每日新闻:2020.12.4

  • 10 min
  俄语听力|每日新闻:2020.12.3

  俄语听力|每日新闻:2020.12.3

  俄语听力|每日新闻:2020.12.3

  • 9 min

Top Podcasts In Language Learning