45 min

EP.59 [重大宣告]乾杯不再?頻道重大宣‪告‬ 心理師乾杯

    • Mental Health

才剛要滿一年的乾杯團隊驚傳解散危機?
頻道是不是還會繼續更新呢?
在這一集裡,要和大家談談頻道的變更,
也趁這機會一鼓作氣把apple上的留言一併回覆。

節目中提到的友台頻道:
阿特茶水間:https://open.spotify.com/show/1lzqMoilp8i3DHoVLWRfbS?si=57158aab55864c25

Awesome Money:https://open.spotify.com/show/1cfWGkNOClf7TdfpKRDoUv?si=7bf19ad5f4d14577

聆波微佈恐怖故事:https://open.spotify.com/show/7z8zdEozk6xT6wLy9nfrHn?si=51f0edec37bf4c84

兄妹丼:https://open.spotify.com/show/3vlaI6t3iDMMiXwZx9iIPv?si=290cb8e32ee64ab3

憑感覺動作:https://open.spotify.com/show/4LnGvIgcCFYfSmxNUJio1K?si=f76c0e16970e48b2

外星孩子的地球日記:https://open.spotify.com/show/2AB9keuPPLgWZXb6IEOGSD?si=b2d82b68fd154c65

大舌頭彩色的心靈交流:https://open.spotify.com/show/4DEDhkSrNTJT6nKZCswvpV?si=735b15e3d2864a90
留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/story/ckvbwa0l0j58i0873damk2awj?m=comment

Powered by Firstory Hosting

才剛要滿一年的乾杯團隊驚傳解散危機?
頻道是不是還會繼續更新呢?
在這一集裡,要和大家談談頻道的變更,
也趁這機會一鼓作氣把apple上的留言一併回覆。

節目中提到的友台頻道:
阿特茶水間:https://open.spotify.com/show/1lzqMoilp8i3DHoVLWRfbS?si=57158aab55864c25

Awesome Money:https://open.spotify.com/show/1cfWGkNOClf7TdfpKRDoUv?si=7bf19ad5f4d14577

聆波微佈恐怖故事:https://open.spotify.com/show/7z8zdEozk6xT6wLy9nfrHn?si=51f0edec37bf4c84

兄妹丼:https://open.spotify.com/show/3vlaI6t3iDMMiXwZx9iIPv?si=290cb8e32ee64ab3

憑感覺動作:https://open.spotify.com/show/4LnGvIgcCFYfSmxNUJio1K?si=f76c0e16970e48b2

外星孩子的地球日記:https://open.spotify.com/show/2AB9keuPPLgWZXb6IEOGSD?si=b2d82b68fd154c65

大舌頭彩色的心靈交流:https://open.spotify.com/show/4DEDhkSrNTJT6nKZCswvpV?si=735b15e3d2864a90
留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/story/ckvbwa0l0j58i0873damk2awj?m=comment

Powered by Firstory Hosting

45 min