25 sec

Tại sao cư sĩ Duy Ma Cật có trí tuệ vượt bậc DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

    • Buddhism

44 Tại sao cư sĩ Duy Ma Cật có trí tuệ vượt bậc
Trò hỏi:
Cư sĩ Duy Ma Cật vì sao có trí tuệ vượt bậc được như vậy?
Thầy trả lời:
Cư sĩ Duy Ma Cật là 1 Kim Thân Phật, theo phụ giúp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy pháp môn Thiền tông, chớ không phải là 1 người phàm phu.
2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website
Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 30/09/2022 ở link bên dưới:
✅ Youtube: https://youtu.be/9LvnP_g7dK4
✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-30-09-2022-ndlc.html
Liên hệ:
✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong
✅ Email: thientongmt@gmail.com
✅ Mobile: +84 916 01 66 27

44 Tại sao cư sĩ Duy Ma Cật có trí tuệ vượt bậc
Trò hỏi:
Cư sĩ Duy Ma Cật vì sao có trí tuệ vượt bậc được như vậy?
Thầy trả lời:
Cư sĩ Duy Ma Cật là 1 Kim Thân Phật, theo phụ giúp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy pháp môn Thiền tông, chớ không phải là 1 người phàm phu.
2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website
Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 30/09/2022 ở link bên dưới:
✅ Youtube: https://youtu.be/9LvnP_g7dK4
✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-30-09-2022-ndlc.html
Liên hệ:
✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong
✅ Email: thientongmt@gmail.com
✅ Mobile: +84 916 01 66 27

25 sec